Шпаргалка: БЖД Укр.

БЖД

Таблиця 1

Класи умов праці залежно від вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони (перевищення ГДК, разів)

Клас умов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл вий 3 Небезпеч ний
1 ступі нь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступі нь екстремальний
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Шкідливі речовини за винятком перерахованих нижче <ГДК 1,1- 3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 10.1-20.0 >20
Речовини з гостроспрямованим механізмом дії <ГДК 1,1-3,0 3.1-6.0 6.1-10.0 > 10*
Алергени <ГДК 1.1-3.0 3.1-10.0 >10.0
Канцерогени <ГДК 1.1-3.0 3.1-6.0 6.1-10.0 >10.0
Протипухлинні лікарські засоби, ****
гормони (естрогени)**
Наркотичні аналгетики** ***
Метали, оксиди металів <ГДК 1.1-3.0 3.1-10.0 10.1-20.0 >20.0
Аерозолі переважно фіброгенної дії <ГДК 1.1-2.0 2.1-5.0 5.1-10.0 >10.0

* Перевищення вказаного рівня для речовин з гостроспрямованим механізмом дії може призвести до гострого смертельного отруєння.

** Речовини, при роботі з якими повинен бути виключений контакт з органами дихання та шкірою.

*** Робота з вказаними речовинами при їх виробництві, а також в онкологічних диспансерах та підрозділах дає право віднесення умов праці до даного класу.

Таблиця 2

Класи умов праці при роботі з біологічним фактором

Клас у мов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл ивий 3 Небезпеч ний
(біологічний)
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь екстремальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Патогенні мікроорганізми:
особливо небезпечні інфекції *
збудники інших інфекційних *
захворювань
Мікроорганізми-продуценти, препарати, <ГДК 1,1-3,0 3,1-10,0 >10,0
що містять живі клітини та спори
мікроорганізмів (перевищення ГДК,
разів)
Білкові препарати (перевищення ГДК, <ГДК - 1,1-2,0 2,1-10,0 >10,0
разів)

* Робота в спеціалізованих медичних, ветеринарних установах та підрозділах, спеціалізованих господарствах для хворих тварин дає право віднесення умов праці до вказаного класу.

Таблиця З

Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та ультразвуку на робочих місцях

Клас у мов праці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідливий 3 Небезпеч ний
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь екстремальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Шум, дБА екв. <ГДК 1,1-3* 3,1-6 6,1-9 >9,1 130*** **
Вібрація загальна, локальна, рівень <ГДК <3** 3,1-6 6,1-9 9,1-12 >12
віброшвидкості, дБА екв.кор.
Вібрація імпульсна, віброприскорення, <ГДК - 1,1-2 2,1-3 3,1-4 >4
разів
Інфразвук, дБ <ГДК <3*** 3,1-6 6,1-9 >9,1
Ультразвук повітряний, дБ <ГДК <5 **** 5,1-10 10,1-15 >15,1

* Перевищення ГДР на дБА екв. (відлік для визначення ступенів 3 класу від 80 дБА).

** Перевищення рівнів віброшвидкості на дБА екв. кор.

*** Перевищення в одній з частот на дБ.

**** Перевищення в одній з частот на дБ.

***** Перевищення вказаних величин у будь-якій октавній смузі.

Таблиця 4

Класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань (перевищення ГДР, разів)

Клас умовпраці
Фактор виробничого середовища Допусти мий Шкідл ивий 3 Небезпечний (екстре-
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь мальний)
2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Постійне магнітне поле <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
Електростатичне поле <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
Електричні поля промислової <ГДК (для 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
частоти (5Гц) всього робочого
дня)
Магнітні поля промислової частоти <ГДК (для 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
(50 Гц) всього робочого
дня)
Електромагнітні випромінювання
раді очастотного ді апазону:
0,01-3МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
3-30 МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-10,0 >10
30-300 МГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10
300МГц- 300 ГГц <ГДК 1,1-3,0 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-10,0 >10
Лазерне випромінювання* <ГДК (для ГДР1 1,1-3,0 3,1-6,0 6,1-10,0 >10 ГДР2
хронічного ГДР2 ГДР2 ГДР2 ГДР2
впливу) (для од-
нократ-
ної дії)

* Для ГДР при тривалості впливу рівній або більшій за 0,2 години.

Таблиця 5.1

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Клас умов п раці
Фактор виробничого середовища Опти мальний Допусти мий Шкідливий 3 Небезпеч ний
1 ступі нь 2 ступі нь 3 ступінь 4 ступі нь ексремальний)
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Температура повітря, °С За СН За СН За показником WBGT-індекс у, див. Табл 5.1.1.

Швидкість руху повітря,

м/с -”- -”- -”-
Вологість повітря,% -”- -”- -”-
Теплове випромінювання,
Вт/м 2 -”- -”- 141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500 >3500

Таблиця 5.1.1

Класи умов праці за показником WBGT -індексу* для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року (' С)

Клас умов праці
Категорія Загальні Опти мальний Допустимий Шкідл ивий 3
робіт енерговитрати ,
Вт 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступ інь
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 21,0-23,4 23,5-25,4 25,5-26,6 26,7-27,4 27,5-28,6 28,7-31,0
140-174 20,2-22,8 22,9-25,8 25,9-26,1 26,2-26,9 27,0-27,9 28,0-30,3
175-232 19,2-21,9 22,0-25,1 25,2-25,5 25,6-26,3 26,3-27,3 27,4-29,9
233-290 18,2-10,9 21,0-23,9 24,0-24,2 24,3-25,0 25,1-26,4 26,5-29,1
3 більше 290 17,0-18,9 19,0-21,8 21,9-22,2 22,3-23,4 23,5-25,7 25,8-27,9

* WBGT (ТСН)- індекс теплового навантаження середовища.

Таблиця 5.2

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень у холодну пору року

Показник мікроклімату Клас умов праці

Темпера повітря ,°С

(нижня межа)

Оптимальний Допустимий Шкідливий 3
Категорія Загальні енер- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
робіт говитрати, Вт 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 За СН* За СН* 18,1-20,0 16,1-18,0 14,1-16,0 12,0-14,0
140-174 -”- -”- 17,1-19,0 15,1-17,0 13,1-15,0 11,0-13,0
175-232 -”- -”- 14,1-16,0 12,1-14,0 10,1-12,0 8,0-10,0
233-290 -”- -”- 13,1-15,0 11,1-13,0 9,1-11,0 7,0-9,0
3 >290 -”- -”- 12,1-14,0 10,1-12,0 8,1- 10,0 6,0-8,0
Вологіст ь повітря,% -”- -”- Вимоги відсутні
Швидкість руху повітря, м/с -”- -”- Див. пр имітку

*“Санитарные нормы микроклимата производственных помещений”. Примітка: При збільшенні швидкості руху повітря на 0,1 м/с від оптимальної за СН температура повітря повинна бути збільшена на 0,2 °С.

Таблиця 5.3

Класи умов праці за показниками мікроклімату для відкритих територій в холодну пору року (зима) та в холодних приміщеннях

К лас умов праці
Показник Допустимий Шкідливий (нижня межа)** 3
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
2 3.1 3.2 3.3 3.4
Температура повітря,°С***
Кліматичні зони:
2 -23,0 -29,4 -31,5 -35,7 -48
3 -15,9 -21,3 -23,0 -26,0 -37

* При застосуванні одягу з відповідною теплоізоляцією (J,°С,м 2 /Вт); 0,71 (1 а); 0,82 (1б); 0,61 (2); 0,51 (3).

** Наведені значення температури повітря стосовно різних класів не виключають регламентацію часу перебування в несприятливому мікрокліматі (сумарне за робочий час та безперервне).

*** Вказано температуру відносно спокійного повітря: при вітрі вона повинна бути збільшена на 2,0 ° Сна кожний1 м/с.

Таблиця 5.4

Класи умов праці за показниками мікроклімату для виробничих приміщень та відкритих територій в теплу пору року

Показник мікроклімату Клас умов праці

Темпера повітря ,°С

(нижня межа)

Оптимальний Допустимий Шкідливий 3
Категорія Загальні енер- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
робіт говитрати, Вт 1 2 3.1 3.2 3.3 3.4
до 139 За СН 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
140-174 28,1-31,0 31,1-34,0 34,1-37,0 37,1-40,0
175-232 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
233-290 27,1-30,0 30,1-33,0 33,1-36,0 36,1-39,0
3 >290 26,1-29,0 29,1-32,0 32,1-35,0 35,1-38,0
Швидкість р уху повітря, м/с За СН За СН Нижче максимально допустимих значень
Відносна вологість повітря, % 60-70 71-85 86-100 -
Теплове випромінювання, Вт/м2 141-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3500

Таблиця6

Класи умов праці залежно від параметрів світлового середовища виробничих приміщень (для постійних робочих місць)

Клас умов праці
Фактор виробничого середовища Допустимий Шкідли вий 3
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь
2 3.1 3.2 3.3 3.4
Природне освітлення (КПО,% ) Норма 1 Недостатньо Відсутнє
Освітленість робочої поверхні
(Е, лк) Норма 1 0- 5Е н — Ен2 <0,5 Ен
Сліпуча близькість джерел світла
(показник осліпленості, Р,
відн. од.) Норма 1 Р<Рн3
Відбита сліпуча близькість Відсутність Наявність
Пульсація освітленості (коефіцієнт
пульсації, К п, %) Норма 1 Кп >Кпн 4
Ультрафіолетова радіація
(опроміненість, Еуф ,Вт/м2 ) Норма 5 Еуф >Еуфн6

1 Строительные нормы й правила. Часть II. Нормы проектирования. Естественное й искусственное освещение.

2 Ен — нормоване значення освітленості.

3 Р — нормований показник освітленості.

4 Кпн — нормоване значення коефіцієнта пульсації.

5 Згідно з “Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производственных помещениях”.

6 Еуфн — нормоване значення ультрафіолетової опроміненості.

Таблиця 7

Класи умов праці за показниками важкості трудового процесу

Клас умов пра ці
Показники важкості Оптимальний Допустимий Шкідливий (важка пр аця) 3
(легке фізич- (середнє
п/п трудового процесу не наванта- фізичне на- 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь
ження) вантаження)
1 2 3.1 3.2 3.3
1 2 3 4 5 6 7
1 Фізичне динамічне навантаження,
виражене в одиницях механічної
роботи за зміну, кг-м
1.1 При регіональному навантаженні
(з переважаючою участю м'язів рук
та плечового поясу) при переміщенні
вантажу на відстань до 1 м:
для чоловіків до 2500 до 5000 до 7000 до 9000 > 9000
для жінок до 1500 до 3000 до 4000 до 5500 > 5500
1.2 При загальному навантаженні
(за участю м'язів рук, корпуса, ніг):
при переміщенні вантажу
на відстань від 1 до 5 м:
для чоловіків до 12 500 до 46 000 до 70 000 до 90 000 > 90 000
для жінок до 14 000 до 28 000 до 40 000 до 55 000 > 55 000
2 Маса вантажу, що підіймається та
переміщується, кг:
2.1 Підіймання та переміщення (разове)
вантажів при чергуванні з іншою
роботою (до 2 разів на годину):
для чоловіків до 15 до ЗО > ЗО
для жінок до 5 ДО 10 > 10
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Підіймання та переміщення (разове)
вантажів постійно протягом робочої
зміни:
для чоловіків до 5 до 15 до 30 >30
для жінок до 3 до 7 >7
2.3 Сумарна маса вантажів, що
переміщуються протягом зміни:
з робочої поверхні
для чоловіків - до 870 >870
для жінок - до 350 >350
3 підлоги
для чоловіків - до 435 >435
для жінок - до 175 >175
3 Стереотипні робочі рухи (кількість
за зміну)
3.1 При локальному навантаженні
(за участю м'язів кистей та
пальців рук) до 20 000 до 40 000 до 60 000 >60 000
3.2 При регіональному навантаженні
(при роботі з переважною участю
м'язів рук та плечового пояса) до 10 000 до 20 000 до ЗО 000 >30 000
4 Статичне навантаження*
Величина статичного навантаження
за зміну при утриманні вантажу,
докладання зусиль, кгс
однією рукою до 18 000 до 36 000 до 70 000 >70 000
двома руками до 36 000 до 70 000 до 140 000 > 140 000
за участю м'язів корпуса та ніг до 43 000 до 100 000 до 200 000 >200 000
5 Робоча поза вільна Періодичне Періодичне Перебу-
зручна перебуван- перебуван- вання в не-
поза (зміна ня в не- ня в не- зручній,
пози зручній, зручній фіксованій
“сидячи- фіксованій фіксованій позі більше
стоячи” за позі позі до 50% часу
бажанням (неможли- 50% часу зміни;
робітника) вість зміни зміни; перебуван-
взаємороз- перебуван- ня у виму-
ташування ня у виму- шеній позі
різних шеній позі (на колі-
частин тіла (навпочіп- нах, навпо-
відносно ки, на чіпки
одна одної) колінах та ін.)
до 25% та ін.) до більше
часу зміни 25% часу 25% часу
зміни зміни
6 Нахили корпуса (кількість за зміну) до 50 разів Вимушені Вимушені Вимушені
нахили нахили нахили
більше 30°, більше 30°, більше 30°,
51-100 101-300 300 разів
разів разів
7 Переміщення у просторі (переходи,
обумовлені технологічним процесом
протягом зміни), км до 4 ДО 10 до 15 >15

* До п.4: тільки для чоловіків; для жінок слід приймати значення, на 40% нижчі від вказаних.

Таблиця 8

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу

Кла с умов праці
Оптимальний Допустимий Шкідливий апружена праця) 3
Показники напруженості (напруженість (напруженість
N трудового процесу праці легкого праці 1 ступінь 2 ступінь 3 сту-
ступеня) середнього пінь
ступеня)
1 2 3.1 3.2 3.3
1 Інтелектуальні навантаження
1.1 Зміст роботи Рішення прос- Рішення склад- Евристична
тих альтерна- них завдань з (творча) дія-
тивних за- вибором за ві- льність, що
вдань згідно з домим алго- вимагає вирі-
інструкцією ритмом (робо- шення склад-
та по серії них завдань
інструкцій) при відсутно-
сті алгоритму
1.2 Сприймання сигналів (інформа- Сприймання Сприймання Сприймання Сприймання
ції) та їх оцінка сигналів, але сигналів з на- сигналів з на- сигналів з на-
немає ступною ко- ступним спів- ступною ком-
потреби в рекцією дій ставленням плексною
корекції дії та операцій фактичних зна- оцінкою взає-
чень парамет- мопов' язаних
рів з їх номі- параметрів.
нальними зна- Комплексна
ченнями. оцінка всієї
Заключна оцін- виробничої
ка фактичних діяльності
значень пара-
метрів
1.3 Ступінь складності завдання Обробка та Обробка, ви- Обробка і Контроль та
виконання за- конання за- контроль за попередня
вдання вдання та йо- виконанням робота з
го перевірка завдання розподілу
завдань ін-
шим особам
1.4 Характер виконуваної роботи Робота за Робота за Робота в умо- Робота в умо-
індивідуаль- встановленим вах дефіциту вах дефіциту
ним планом графіком з часу часу та інфор-
можливим мації з підви-
його коригу- щеною відпові-
ванням по хо- дальністю за
ду діяльності кінцевий ре-
зультат
2 Сенсорні навантаження
2.1 Тривалість зосередженого до 25 26-50 21-75 >75
спостереження (в% від часу
зміни)
2.2 Щільність сигналів (світлових, до 75 75-175 176-300 >300
звукових та інших) та повідом-
лень в середньому за
1 годину роботи
2.3 Кількість виробничих об'єктів до 5 6-10 11-25 >25
одночасного спостереження
2.4 Навантаження на зоровий ана-
лізатор
2.4.1 Розмір об'єкта розрізнення >5 5,0-1,1 1,0-0,3 мм менше 0,3
(при відстані від очей працюю- більше 50 % більше 50% більше 50%
чого до об'єкта розрізнення часу часу часу
не більше, ніж 0,5 м), мм при 1,0-0,3 менше 0,3
тривалості зосередженого до 50 % часу 25-50% часу
спостереження(% часу зміни) менше 0,3
до 25 % часу
2.4.2 Робота з оптичними приладами 25 26-50 51-75 >75
(мікроскопи, лупи та ін.) при
тривалості зосередженого
спостереження(% часу зміни)
2.4.3 Спостереження за екранами до 2 2-3 3-4 >4
відеотерміналів (годин на змі-
ну)
2.5 Навантаження на слуховий ана- Розбірливість Розбірливість Розбірливість Розбірливість
лізатор (при виробничій необ- слів та сигна- слів та сигна- слів та сигналів слів та сигналів
хідності сприйняття мови чи ди- лів від 100% лів від 90% від 70% до менше, ніж
ференційованих сигналів) до 90% до 70% 50% 50%
3 Емоційне навантаження
3.1 Ступінь відповідальності. Несе відпові- Несе відпові- Несе відпові- Несе відпові-
Значущість помилки дальність за дальність за дальність за дальність за
виконання функціональ- функціональну функціональну
окремих ну якість до- якість основної якість кінцевої
елементів поміжних ро- роботи продукції,
завдання. біт (завдань). (завдання). роботи
Вимагає до- Вимагає до- Вимагає випра- (завдання).
даткових зу- даткових зу- влень за раху- Викликає
силь у роботі силь з боку нок додаткових ушкодження
з боку пра- керівництва зусиль всього обладнання,
цівника (бригадира, колективу зупинку техно-
майстра та (групи, брига- логічного про-
ІН.) ди та ін.) цесу та виникає
можливість
небезпеки для
життя
3.2 Ступінь ризику для власного Виключений - - Можливий
життя
3.3 Ступінь ризику за безпеку ін- Виключений - - Можливий
ших осіб
4 Монотонність навантажень
4.1 Кількість елементів (прийомів), >10 9-6 5-3 <3
необхідних для реалізації прос-
того завдання або в операціях,
які повторюються багаторазо-
во
4.2 Тривалість (с) виконання прос- >100 100-25 24-10 <10
тих виробничих завдань чи
операцій, що повторюються
5 Режим праці
5.1 Змінність роботи Однозмінна Двозмінна Тризмінна ро- Нерегулярна
робота (без робота (без бота (робота у змінність з ро-
нічної зміни) нічної зміни) нічну зміну) ботою в нічний
час

Таблиця9

Загальна оцінка напруженості трудового процесу (на основі обліку кількості показників напруженості)

Кл ас умов праці

Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня) Допустимий (напруженість праці середньго ступеня) Шкідлив ий (напружена пр аця) 3 Загальна оцінка напруженості трудового процесу — клас умов праці за напру женістю
1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь
1 2 3.1 3.2 3.3
< 10 > 6 - - - 2
1 та 2кл. < 10 - >6 - - 3.1
1 та 2кл.= 10 5 1 - 3.1
1 та 2кл.= 10 4 2 - 3.1
1 та 2кл.= 10 3 3 - 3.1
1 та 2кл. = 10 2 4 - 3.1
1 та 2кл. = 10 1 5 - 3.1
1,2,3.1кл.= 10 - 6 - 3.2
1,2, 3.1кл.< 9 - > 7 - 3.3

Таблиця 10

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань (в частинах від ЛД*)

Кла с умов праці

Рі чна ефективна Оптимальний Допустимий

Шкідливий 3

Небезпеч-
доза Е 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 4 ступінь мальний)
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4
Ефективна Е<0,05 0,05<Е<0,1 0,1<Е<0,5 0,5<Е<0.7 0,7<Е<1,0 1,0<Е<2,5 Е>2,5
доза в
частинах ві д
ЛД
Ефективна Е<1,0 1,0<Е<2,0 2,0<Е<10,0 10,0<Е<14 14,0<Е<20 10<Е<50 Е>50
доза на рі к,
мЗв рік -1

* Відповідно до НРБУ-97 мінімальний ліміт ефективної дози ЛД (20 мЗв рік-1 ) — основний ра^іаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінювання осіб персоналу категорії А від індустріальних джерел іонізуючих випромінювань у практичній діяльності.

еще рефераты
Еще работы по иностранному языку