Контрольная работа: Вплив антропогенних факторів на здоров я людини 2

1

Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також

хвороба способу життя.

Демокріт,

давньогрецький філософ

(V-IV ст. до н.е.)

Основні антропогенні фактори

Негативний вплив людини на своє здоров’я величезний. Різноманіт-ність засобів, якими вона руйнує своє здоров’я й генофонд, не може не вра-жати. Сьогодні до таких «найвпливовіших» факторів належать: хімічні – пес-тициди (отрутохімікати), мінеральні добрива, важкі метали, сильнодіючі от-руйні промислові речовини, дими (в тому числі тютюновий), будівельні ма-теріали й побутова хімія; фізичні – шум, елоктромагнітне випромінювання та радіація.

За даними міжнародної організації Європейський союз виробників хіміч-них речовин, промисловість виробляє більше ніж 11 тис. хімікатів, з яких близько 3 тис. становлять серйозну загрозу не лише для здоров’я людини, а її життя.

Вміст приблизно 800 речовин у довкіллі контролюється в Україні Мініс-терствомекології і природніх ресурсів, Міністерством охорони здоров’я, гідрометеорологічною службою, громадськими організаціями.

Контроль стану середовища

Основний метод контролю ступеня чистоти середовища – це оцінка вмісту в ньому певних шкідливих речовин відносно гранично допустимих

2

концентрацій (ГДК) і доз (ГДД) цих речовин як убіотопі, так і на певних рів-нях трофічних ланцюгів.

Хімічні фактори

Отрутохімікати, або пестициди, становлять велику групу різних речо-вин і сполук для боротьби зі шкідниками й хворобами сількогосподарських рослин та бур’янами.

Основними характеристиками отрутохіміктів є єхні леткість, здатність проникати крізь шкіру, нагромаджуватися, розкладатися й виводитися з орга-нізму. Промисловість виробляє переважно 7 груп отрутохімікатів: хлороорга-нічні, фосфороорганічні, ртутєорганічні сполуки, карбамати, нітрофеноли, специфічні гербіциди та мідєвмісні фунгіциди.

Хлороорганічні сполуки (ХОС). Найвідоміший пестицид цієї групи – ін-сектицид ДДТ (дихлородифенілтрихлорометилметан). ДДТ виявився токсич-ним ловгоіснуючим пестицидом із вираженою кумулятивною дією. Через не-безпечність для здоров’я людини цей пестицид було заборонено практично в усіх країнах світу, але навіть тепер уміст його в тканинах людини в середньо-му вдвоє перевищує ГДК.

Фосфороорганічні сполуки (ФОС), використовуються в сількому гос-подарстві. Серед ФОС є речовини отруйні і високотоксичні. Отруйна дія ФОС полягає в пригніченні ферменту. Отруєння супроводжується головним болем, запамороченням, кволістю, іноді блюванням. У тяжких випадках нас-тає непритомність, уражаються нирки, печінка, серце, можливий летальний кінець.

Ртутєорганічні сполуки (РОС) є потужними фунгіцидами й бактери-цидами. Вони високотоксичні, легко проникають у мозок. Головною діючою речовиною є ртуть. Потрапляючи в кров, вона нагромаджується в різних ор-ганах, зв’язується з S-S– групами ферментів і порушує їхню роботу. У ви-падку отруєння з’являються металевий присмак у роті, кволість, головний

3

біль. Високі дози ртуті призврдять до смерті від гострої серцево-судинної не-достатності або до тяжких порушень свідомості. Перша допомога в разі от-руєння ртуттю полягає в застосуванні антидоту – унітіолу.

Карбамати. Пестициди цієї групи синтезовані на основі карбамінової кислоті та її похідних. Негативної властивістю цих препаратів вважається їхня невибірна тосичність для комах, зокрема для бджіл.

Нітрофеноли – це фенольні сполуки, що добуваються з кам’яного ву-гілля й застосовуються як інсектициди, фунгіциди та гербіциди. Нітрофеноли токсичні для людини, мають канцерогенні властивості, й у розвинених краї-нах їх виробництво та використання заборонено.

Специфічні гербіциди. До них належать так звані контактні гербіциди і системні. Ці препарати порушують фотосинтез чи гормональний обмін у рослин і тому застосовуються для боротьби з бур’янами.

Мідєвмісні фунгіциди. Найвідоміші пестициди цієї групи – бордоська рідина та мідний купорос. Перша допомога в разі отруєння міддю полягає в негайному промиванні шлунка 0,1 %-м розчином перманганату калію. Потім потерпілому треба дати молоко, активоване вугілля.

Мінеральні добрива належать до основних забруднювачів довкілля. Реальну загрозу здоров’ю людини становлять нітратні та нітритні сполуки. Детальна доза нітратів для людини – близько 2,5 г.

Важкі метали. Отруєння ними – на третьму місці після отруєнь пести-цидамий нітратами. Важкі метали – ртуть, свинець, цинк, манган, хром, ні-кель – використовуються людиною з давніх часів. Важкі метали, справляють загальнотоксичну дію й уражають насамперед нерврву систему.

Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР) та дими стали постійними супутниками сучасної людини. Унаслідок отруєння хлором роз-виваються астматичний бронхіт, токсичний набряк легень, а за великих його концентрацій відбуваються хімічних опік легень, спазм голосових зв’язок і може настати смерть.

4

Ще одне джерело СДОР – це вихлопи автомобільних двигунів. Систе-матичнийвплив вихлопних газів на людину підвищує захворюваність на бронхіт, гострі респіраторні захворювання, пневмонію.

Тютюновий дим – поширений і вкрай небезпечних фактор, що впливає на здоров’я людини. Курець вдихає повітря, рівень забруднення якого в 384 тис. разів (!) перевищує всі ГДК.

За даними ВООЗ, близько третини дорослого населення планети палить. Тютюн спричиняє 4000 смертей щодня. Підраховано, що пересічний курець, який почав палити в 17 років і досяг віку 71 року, випалив за життя 311 688 цигарок і вкоротив своє існування на 6,5 років.

У людини внаслідок випалювання однієї сигарети звужується поле зору, на 20% знижується зорове сприйняття показів приладів і колірне сприйняття, на 25% зменшується швидкість рухових операцій, послаблюється слух, роз-вивається втома.

Будівельні матеріали й побутова хімія. Будівельні матеріали лаки, фарби, органічні розчинники, синтетичні мийні зсоби, дезодорант, зволожу-вачі повітря, аерозолі, численні полімери – все це відбивається на рівні захво-рюваності популяцій Homosapiens.

Різноманітні органічні розчинники, лаки й фарби, дезодоранти й аеро-золі мають слабкі та середні канцерогенні властивості, здатні викликати алергічні реакції, подразнення слизових оболонок, захворювання дихальних шляхів, печінки й нирок, нервові розлади.

Фізичні фактори

Шумове забруднення. Про шкідливий вплив шуму на здоров’я було відомо давно. Проти ХІХ ст. рівень шуму в містах зріс у 10-10000 разів. До джерел шуму належать усі види транспорту, машини й механізми, промис-

5

лові об’єкти, гучномовні пристрої, ліфти, телевізори й радіоприймачі, музич-ні інструменти, скупчення людей та окремі несвідомі особи.

Шуми шкідливо впливають на здоров’я людей і тварин, знижують пра-цездатність, спричинюють захворювання органів слуху (глухоту), нервової, ендокринної, серцево-судинної систем.

І навпаки, здавна відомо про позитивний вплив на людину гармонійної, спокійної, ніжної музики, про цілющий вплив звуків природи.

Електромагнітне випрмінювання також належить до фізичних факто-рів і впливає насамперед на нервову систему. Особливо небезпечні потужні армійські радіолокаційні станції (РЛС). У закритих приміщеннях джерелом електромагнітного забруднення найчастіше бувають телевізори й монітори комп’ютерів. Від тривалої роботи з ЕОМ розвиваються захворювання очей, шкіри, з’являються алергії, депресія.

Вібраційне забруднення. Вібрації в середовищі, які виникають під час виконання різноманітних робіт (кладання бетону, пневмоподрібнення порід чи дорожніх покриттів, користування відбийним молотком), спричинюють вібрації всього організму або окремих його частин. Для зменшення впливу вібрацій на організм людей застосовуються віброізолювальні кожухи, пружні основи й опори, віброгасильні рукавиці, прокладки й килимки.

Радіація. Зростання рівня радіаційного забруднення планети зумовило виникнення окремої галузі екології, біології, медицини та фізики – радіацій-ної біології (радіобіології). Якщо доза опромінення становить 4-6 Гр, то в окремих випадках людину вдається врятувати, але за більших доз запобігти смерті за допомогою сучасних засобів і методів лікування неможливо.

Зміст

1. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини………………..1 с.

1.2 Основні антропогенні фактори…………..……………………………1 с.

2. Контроль стану середовища………………………...………………1-5 с.

2.1 Хімічні фактори…………………………………………………..….2-4 с.

2.2 Фізичні фактори…………………………………………...…………4-5 с.

Міністерство освіти і науки України

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ЗДОРОВ Я ЛЮДИНИ

РЕФЕРАТ

по екології

виконала cтудентка

групи 09-1

Януш Анна

м. Рубіжне

Питання до групи:

1. Які знаєте хімічні та фізичні фактори, які впливають на здоров’я людини?

2. Які шкідливі хімічні та фізичні фактори впливають на вас удома? Як можна зменшити негативний вплив хоча б деяких із них?

еще рефераты
Еще работы по экологии