Контрольная работа: Аудит фінансової звітності 2

Зміст

8. Облік формування фінансових результатів

13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Практичне завдання – варіант 7

Перелік джерел


8. Облік формування фінансових результатів

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності і надзвичайних подій призначений рахунок № 79 «Фінансові результати».

На кредиті рахунка № 79 «Фінансові результати» відбивається сума в порядку закриття рахунків обліку доходів, на дебеті — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунка № 79 «Фінансові результати» при його закритті списується на рахунок № 44 «Нерозподілений прибуток. Проводка:

Дебет рахунка № 79 „Фінансові результати“

Кредит рахунка № 44 „Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)“.

На субрахунку № 791 „Фінансовий результат від основної діяльності“ визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. По кредиту субрахунку відбивається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, а також від іншої операційної діяльності (рахунка № 70 „Доходи від реалізації“, № 71 „Інший операційний доход“), на дебеті — сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, інших операційних витрат (№ 90 „Собівартість реалізації“, .N 92 „Адміністративні витрати“, № 93 „Витрати на збут“, № 94 „Інші витрати операційної діяльності“).

На субрахунку № 792 „Результат фінансових операцій“ визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На кредиті субрахунку № 792 відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі й інших фінансових доходах, на дебеті — списання фінансових витрат з рахунків № 95 „Фінансові витрати“ і № 96 „Утрати від участі в капіталі“.

На субрахунку № 793 „Результат від іншої звичайної діяльності“ визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На кредиті рахунка відбивається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної й іншої звичайної діяльності підприємства, на дебеті — списання витрат з рахунка № 97 „Інші витрати“.

На субрахунку № 794 „Результат надзвичайних подій“ визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредиті субрахунку № 794 відбивається списання доходів, отриманих від надзвичайних подій, на дебеті — списання витрат від надзвичайних подій, що враховуються на рахунку № 99 „Надзвичайні витрати“.

На рахунку 79 «Фінансові результати» збираються усі витрати, доходи підприємства, що групуються в аналітичному обліку по характері прибутків і збитків. На кредиті цього рахунка відображають прибуток, на дебеті – збитки. Розмір і характер прибутків і збитків на кожен період діяльності підприємства є найбільш важливим узагальнюючим показником їхньої роботи. Прибуток формується поступово протягом усього фінансово-господарського року. Найбільшу частину прибутку складає прибуток від основного виду діяльності, що визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами основної діяльності.

Також на підприємстві можуть виникати доходи, не зв'язані з наданням послуг, але які збільшують чи зменшують загальну суму прибутків і збитків. До них можна віднести доходи від інвестиційної, фінансової діяльності, а також результати, зв'язані з надзвичайними подіями (пожежі, повені і т.д.).

Таблиця 1.

Типові бухгалтерські проводки по обліку фінансових результатів

Содержание хозяйственной операции

Корреспонденция

Дебет

Кредит

1

2

3

Нарахування доходу від реалізації товарів, робіт, послуг

36

70

Списано собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг

90

23,28

Нарахування інших операційних доходів, фінансових доходів, інших доходів, надзвичайних доходів

36,37,68,31, 30 і т.д.

71,72,73,74 відповідно

Відображення інших операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат, надзвичайних витрат

91,92,93,94

20,22,10,36,68, і т.д.

Списання в порядку закриття рахунків класу 7

70,71,72,73, 74

79

Списання в порядку закриття рахунків класу 9

79

90,91,92,93,94

Нарахування податку на прибуток

98

641

Списання податку на прибуток на фінансовий результат

79

98

Нерозподілений прибуток звітного періоду (наприкінці року)

79

44

Непокриті збитки звітного періоду

44

79

Схематично формування і визначення фінансового результату за допомогою схем проводок, якими відображаються доходи і витрати підприємства, можна відобразити на рис. 1:

Наприкінці року підприємство рахунок 79 по всіх субрахунках закриває наступними записами:

а) якщо отриманий прибуток – Дебет рахунка 79 «Результат діяльності» Кредит рахунка 441 «Нерозподілений прибуток»

б) якщо отримані збитки — Дебет рахунка 442 «Непокриті збитки» Кредит рахунка 79 «Результат діяльності»

Використання прибутку в звітному періоді відображається по дебету субрахунку 443 «Використання прибутку в звітному році» у кореспонденції з наступними рахунками: 40 «Статутний капітал», 41 «Резервний капітал», 42 «Додатковий капітал», 46 «Неоплачений капітал», 48 «Цільове фінансування» і ін. Погашення збитків поточного року за рахунок прибутку минулих років відображається записом по дебету субрахунку 442 «Непокриті збитки» і кредиту субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток».


13. Облік роботи допоміжних (обслуговуючих) виробництв

Для виробництва продукції, крім основних сировини, матеріалів і заробітної плати, підприємству необхідні витрати тепла, електроенергії, води. Крім того, сировину треба доставляти на підприємство, а готову продукцію — вивозити покупцям. Обладнання також потребує постійного обслуговування.

На деяких підприємствах тепло, вода, електроенергія можуть обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних засобів. Це переважно стосується невеликих підприємств.

Але великі підприємства найчастіше мають власні додаткові цехи, які й виробляють допоміжні сировину, матеріали та комплектуючі, а також займаються обслуговуванням основних виробництв. Обслуговуючими, або додатковими, допоміжними, сервісними є підрозділи, які повинні так чи інакше забезпечувати роботу інших підрозділів — насамперед основних цехів. Вони надають послуги, необхідні для нормального проходження виробничого процесу, але не завжди стосуються безпосередньо виробництва продукції. Тому неможливо співвіднести витрати обслуговуючих підрозділів з продукцією, що проходить через них. Таким чином, ці витрати повинні бути віднесені на виробничі підрозділи, які фактично виробляють продукцію. До функцій допоміжних виробництв належить як обслуговування основного виробництва, так і всього підприємства, включаючи адміністрацію та соціальну сферу.

Прикладами допоміжних виробництв можуть бути:

— енергетичні цехи (дільниці);

— котельні;

— водоканалізаційне господарство;

— компресорні цехи;

— ремонтні цехи;

— транспортні цехи (дільниці);

— тарні цехи;

— очисні споруди.

Для обліку витрат у таких виробництвах, що не мають самостійного значення, а обслуговують основне виробництво, призначений синтетичний рахунок 23 “Виробництво”. Тому треба відкрити субрахунок “Допоміжні виробництва”. Зокрема, до них належать цехи і майстерні, де ремонтують основні засоби, виготовляють запасні частини та інструмент, транспортні підрозділи, підрозділи з виготовлення і ремонту тари, цехи торговельних підприємств, де засолюють, сушать і консервують сільськогосподарську продукцію, підрозділи з виробництва різних видів енергії (електро-, водо-, тепло-, газо-, холодо-, киснепостачання тощо.). Якщо ж таку діяльність здійснюють спеціалізовані самостійні підприємства (ремонтні, транспортні, тарні чи тароремонтні та ін.), для них таке виробництво – основне, і свої витрати вони обліковують на субрахунку “Основне виробництво”.

За дебетом відповідних аналітичних рахунків, що відкривають у розвиток субрахунка “Допоміжні виробництва”, відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на організацію та управління. За кредитом записують вартість виконаних допоміжними виробництвами робіт, наданих послуг, виробів чи продукції для основного виробництва. При цьому треба мати на увазі, що за кредитом відображають також ту частину робіт і послуг допоміжних виробництв, котру реалізують для покупців і замовників.

Залежно від особливостей технологічного процесу та однорідності продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв їх поділяють на прості та складні. До простих допоміжних виробництв належать електростанції, котельні, компресорні та кисневі станції, автомобільний транспорт, оскільки продукція, роботи і послуги, що вони виробляють, однорідні. Тут, як правило, немає незавершеного виробництва, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за однопередільним (попроцесним або простим) методом, оскільки немає потреби розподіляти витрати між незавершеними і завершеними виробами (продукцією, роботами чи послугами) та між окремими з них.

До складних допоміжних виробництв належать інструментальні, модельні, ремонтні цехи і майстерні, оскільки продукція, яку вони виробляють, неоднорідна і зумовлює необхідність обліку витрат щодо окремих найменувань виробів, видів продукції, робіт і послуг. У них часто є незавершене виробництво, тому облік витрат і калькуляцію собівартості в них здійснюють за позамовним чи позамовно-нормативним методом. Вартість незавершеного виробництва складних допоміжних виробництв визначають за фактичною собівартістю або розрахунковим шляхом. Якщо незавершене виробництво оцінюють за фактичною собівартістю, прямі витрати визначають за даними аналітичного обліку, а загальновиробничі (загальноцехові) витрати – шляхом розподілу. Вартість незавершеного виробництва визначають розрахунковим шляхом за даними інвентаризації з урахуванням ступеня його готовності в нормо-годинах. Помноживши кількість нормо-годин за конкретними видами незавершеного виробництва на їх розцінку, визначають суму оплати праці, а на основі нормативних калькуляцій – вартість матеріалів. До них додають суму загальноцехових витрат, розподілених пропорційно до прямої оплати праці.

Фактичну собівартість окремих виробів (продукції, робіт, послуг) у складних допоміжних виробництвах визначають з урахуванням зміни вартості незавершеного виробництва за місяць (залишок на початок місяця плюс витрати за місяць, мінус залишок на кінець місяця).

Кожного місяця фактичні витрати допоміжних виробництв відносять на аналітичні рахунки основного виробництва чи інших споживачів. Обліковують витрати допоміжних виробництв за встановленими статтями. Це, зокрема, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та послуги, витрати на утримання основних засобів, інші витрати, непродуктивні витрати, витрати на управління та обслуговування виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних виробництв ведуть облік витрат. Розподіл витрат при віднесенні їх на основне виробництво здійснюють, виходячи з обсягу виконання робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тонно-кілометрів, коне-днів, кіловат-годин електроенергії, кубометрів води чи газу, калорій тепла тощо.

Дані первинних документів (нарядів на відрядну роботу, подорожніх листів вантажного автомобіля, облікових листів праці, відомостей дефектів, актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних і швидкозношуваних предметів, рахунків-фактур на відпуск електроенергії, газу, актів про виконані роботи підприємствами сервісу, розрахунків амортизації, карток-розрахунків страхових платежів та ін.) відображають за дебетом відповідних аналітичних рахунків.

За кредитом цих рахунків на підставі актів приймання-здачі відремонтованих (реконструйованих) об’єктів, нагромаджувальних відомостей обліку роботи вантажного автотранспорту, звітів про використання електроенергії, відомостей закриття рахунків проводять розподіл витрат допоміжних виробництв і їх списання на основне виробництво.


Практичне завдання – варіант 7

Підприємство — акціонерне товариство закритого типу «Весна» займається пошиттям та реалізацією спідниць та блуз.

На підставі наведених даних необхідно:

1. Провести економічне групування ресурсів підприємства (активів) та їх джерел (капіталу і зобов'язань), скласти баланс підприємства на 30 листопада 2007 р.

2. За даними балансу на 30 листопада 2007 р. відкрити бухгалтерські рахунки.

3. На підставі розшифровок відкрити рахунки аналітичного обліку.

4. Скласти журнал реєстрацій господарських операцій за грудень 2007 р.

5. Скласти кореспонденцію бухгалтерських рахунків.

6. Підрахувати підсумок реєстраційного журналу.

7. Здійснити рознесення операцій по кореспондуючим рахункам синтетичного і аналітичного обліку.

8. Закрити рахунки синтетичного і аналітичного обліку.

9. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками і звірити їх підсумки з даними відповідних синтетичних рахунків.

10.Скласти оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007р.

11.Скласти баланс підприємства на 31 грудня 2007 р.

12. Скласти Звіт про фінансові результати за 2007 р.

13. Зробити розрахунок суми ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

Вихідні дані

1. Господарські засоби та джерела їх утворення

Показники

Сума, грн.

1

Каса (30)

400

2

Знос необоротних активів (13)

1200

3

Готова продукція (26)

2400

4

Додатковий капітал (42)

2000

5

Розрахунки за страхуванням (65)

1000

6

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7

Незавершене виробництво (23)

2000

8

Розрахунки з оплати праці (66)

4000

9

Розрахунки за податками й платежами (64)

3000

10

Статутний капітал (40)

7000

11

Розрахунки в банках (31)

7000

12

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

1700

13

Основні засоби (10)

7800

14

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

2000

15

Виробничі запаси (20)

3000

16

Розрахунки за іншими операціями (68)

1000

2. Розшифровка до статті “Виробничі запаси”

№ п\п

Найменування

сировини

Од. виміру

Кількість

Сума, грн.

1

Тканина “Міленіум”

м.

210

2100

2

Нитки

шт.

250

500

3

Ґудзики

компл.

100

100

4

Транспортно-заготівельні витрати

-

-

300

Разом:

Х

Х

3000

3. Розшифровка до статті “Готова продукція”

№ п/п

Найменування

сировини

Од. виміру

Кількість

Облікова собівартість, грн.

Фактична собівартість, грн.

1

Спідниці

шт.

50

1250

1400

2

Блузи

шт.

40

800

1000

Разом:

Х

Х

2050

2400

4. Розшифровка до статті “Розрахунки з постачальниками та підрядчиками”

Постачальник

Сума, грн.

1

База “Укропттекстильторг”

1500

2

Фірма “Фурнітура”

500

Разом:

2000

5. Розшифровка до статті “Незавершене виробництво” сальдо рахунку 23 “Виробництво”

№ п/п

Стаття

затрат

По виробах

Разом, грн.

Спідниці

Блузи

1

Сировина і матеріали

850

260

1110

2

Зарплата виробничого персоналу

400

150

550

3

Відрахування на соціальне страхування

150

60

210

4

Загальновиробничі витрати

100

30

130

Разом:

1500

500

2000

6. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року фінансові результати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Дохід (виручка) від реалізації продукту

238500

2

ПДВ

39750

3

Собівартість реалізованої продукції

166650

4

Адміністративні витрати

18300

5

Витрати на збут

3400

6

Інші операційні витрати

400

7

Податок на прибуток

3000

8

Чистий прибуток

7000

7. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року операційні витрати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Матеріальні затрати

22300

2

Витрати на оплату праці

30000

3

Відрахування на соціальні заходи

11250

4

Амортизація

7500

5

Інші операційні витрати

9750

6

Разом

80800

8. Елементи облікової політики підприємства згідно наказу №1 від 02.01.2007 року є:

розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу;

списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO (“перший в запас, перший у виробництво”);

перелік змінних загальновиробничих витрат:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій);

відрахування на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань);

інші операційні витрати.

Рішення

Господарські операції

Зміст операції

Сума

Д-т

К-т

1

Виписка з поточного рахунку в банку

1.1

Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу

3980

301

311

1.2

Перераховано в бюджет податки

340

641

311

1.3

Перераховано органам соцстраху

220

65

311

2

Авансовий звіт № 1 від 3.12.07 р.

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360

91

372

3

Видатковий касовий ордер від 3.12.07, платіжні відомості:

3.1

Виплачено згідно з авансовим звітом № 1

360

372

301

3.2

Виплачена заробітна плата за грудень 2007р

3980

661

301

4

Товарно-транспортна накладна. Надійшло і оприбутковано на склад від бази “Укропттекстильторг” з цінами придбання (без ПДВ) всього:

Тканин “Міленіум” – 40 м по 12.50 грн.

Нитки – 100 шт. по 4.00 грн

500

400

201

201

631

631

Крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 3.12.07р.)

180

641

631

Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата сировини і транспортних послуг не проведена

84

201

631

5

Лімітно-забірні картки від 5.12.07р.

Передано на виробництво матеріали

Танина “Міленіум” на виготовлення:

Спідниць – 20 м.

Блуз – 10 м.

190,6

95,3

231

232

201

201

Нитки на виготовлення:

Спідниць – 7 шт.

Блуз – 3 шт.

16,8

7,2

231

232

201

201

Ґудзики на виготовлення:

Спідниць – 10 компл.

Блуз – 5 компл.

30

15

231

232

201

201

6

Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

Блуз

11,5

5,7

231

232

201

201

7

Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості:

7.1

Нараховані заробітна плата і премія:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:

Спідниць

1695

231

661

Блуз

1130

232

661

Загально виробничому персоналу

420

91

661

Апарату управління підприємством

565

92

661

7.2

Утримано прибутковий податок із заробітної плати

226

661

641

7.3

Утримано внески до пенсійного фонду

76

661

651

7.4

Утримало внески до фонду страхування на випадок безробіття

19

661

653

8

Довідка бухгалтерії. Зроблено відрахування на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття і до Пенсійного фонду від суми зарплати:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням

Спідниць

636

231

65

Блуз

424

232

65

Загальновиробничому персоналу

158

91

65

Апарату управління підприємством

212

92

65

9

Нараховано знос основних засобів підприємства:

Загально виробничого призначення

110

91

131

Загальногосподарського призначення

145

92

131

10

Накладна №14 від 20.12.Х р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами):

Спідниці — 120 шт.по 25 грн.

3000

261

231

Блузи — 50 шт. по 20 грн.

1000

262

232

11

Рахунок -фактура від рекламної агенції „Гроші та світ“ №23 від 17.12.07р. Надані рекламні послуги (без ПДВ)

28

93

685

12

Товарно-транспортна накладна №189387 від 22.12.07р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами):

Спідниці — 80 шт. по 25грн.

2000

901

261

Блузи — 40 шт. по 20грн.

800

901

262

13

Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами

6000

361

701

14

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ (податкова накладна Ха134 від. 22.12.07р.)

1000

701

641

15

Рахунок-фактура від АТП 13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції (без ПДВ)

60

93

631

16

Виписка з поточного рахунку в банку

Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію

5000

311

361

Оплачені рахунки постачальників за триману раніше сировину

Бази “Укропттекстильторг”

1500

631

311

Фірми “Фурнітура

500

631

311

17

Списуються загальновиробничі витрати

Спідниці

606

231

91

Блузи

404

232

91

На собівартість реалізованої продукції

38

901

91

18

В кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартості

Спідниці (сторно)

109,1

261

231

Блузи

383,2

262

232

19

В кінці місяця відображаються відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості

Спідниці

122,7

901

261

Блузи

200

901

262

20

Списано на фінансові результати дохід від реалізації

5000

701

791

21

Списано на фінансові результати:

Собівартість реалізації

3160,7

791

901

Адміністративні витрати

922

791

92

Витрати на збут

88

791

93

22

Довідка бухгалтерії: за декларацією розраховано прибуток до оподаткування — 600 грн. Нараховано податок на прибуток — 25%.

207,3

98

641

23

Податок на прибуток списано на фінансові результати

207,3

791

98

24

Розраховано чистий прибуток (збиток)

622

791

441

Всього

49550,4


Таблиця 1

Оцінка вибуття виробничих запасів за методом FІFО „Перший в запас, перший у виробництво“ за грудень 2007 р.

Зміст операції

Картки к/с обл.

Дата

Тканина „Міленіум“

Нитки

Ґудзики

ціна

к-сть

сума

ціна

к-сть

сума

ціна

к-сть

сума

Залишок на початок місяця

1,2,3

01.12.07р

210

2000

250

600

100

300

Надходження за звітний період (оп.4)

5,6

12,5

40

500

4

100

400

Разом:

х

х

Х

250

2500

Х

350

1000

Х

100

300

Вибуття за звітний період (оп. 5)

х

30

285,9

10

24

15

45

Залишок на кінець місяця

1-6

31.12.07р

Х

220

2214,1

Х

340

976

Х

85

255

Таблиця 2

Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

п/п

Показники

Розрахунок

Вартість матеріалів

За

цінами придбання

Транспортно-заготівельні витрати

1

2

3

4

5

1.

Залишок на початок місяця

картки 1, 2, 3,4

2900

100

2.

Надійшло матеріалів за місяць

оп. 4

900

Х

3.

Нараховано транспортно-заготівельних витрат

оп. 4

Х

84

4.

Разом:

1+2+3

3800

184

5.

Процент транспортно-заготівельних витрат до купівельної вартості матеріалів

р.4 гр. 5: р.4 гр.4

Х

4,84

6.

За місяць витрачено матеріалів на виробництво:

оп. 5

Х

Спідниць

237,4

Х

Блуз

117,5

Х

7.

Транспортно — заготівельні витрати на суму витрачених на виробництво матеріалів:

5х6

Х

Спідниць

Х

11,5

Блуз

Х

5,7

8.

Залишок на кінець місяця:

Х

Х

матеріалів

4-6

3445,1

Х

транспортно-заготівельних витрат

4-7

Х

166,8

Таблиця 3

Групувальна відомість загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

№п/п

Операція

Всього, грн.

В т.ч. за статтями загальновиробничих витрати

Матеріальні затрати

Оплата праці

Відраху-вання

Знос необоротних активів

Інші витрати

1

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360

360

2

Заробітна плата

420

420

3

Нарахування

158

158

4

Нараховано знос

110

110

5

Разом :

1048

-

420

158

110

360

6

3 них: змінні загальновиробничі витрати (п.8 стор.5)

938

7

постійні загально-виробничі витрати (ряд. 5 — ряд. 6)

110

Таблиця 4

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Усього

На одиницю

бази розподілу

Загальновиробничі витрати

до витрат на виробництво про-дукції (виробнича собівартість)

до собівартості реалізованої готової продукції

1

2

3

4

5

6

1.

База розподілу за нормальною потужністю (кількість випущених виробів)

200

Х

Х

Х

2.

Загальновиробничі витрати

350

Х

Х

2.1 змінні (ряд- 2.1 гр. 3: ряд. 1 гр. 3)

250

Х

Х

2.2 постійні (ряд. 2.2 гр.3: ряд.1 гр. 3)

100

Х

Х

3.

База розподілу за фактичною потужністю (кількість випу-щених виробів) (опер. 10)

170

Х

Х

Х

4.

Загальновиробничі витрати (табл. 3)

Х

Х

Х

4.1. змінні (табл. 3)

938

Х

938

Х

4.2. постійні (ряд. 4 гр. 3 — ряд. 4.1 гр. 3)

110

Х

Х

Х

в т ч. 4.2.1. розподілені (ряд. 3 гр.3 х ряд. 2.2 гр. 4)

Х

72

Х

4.2.2. нерозподілені (ряд. 4.2 гр. 3 — ряд 4.2.1 гр. 3)

Х

Х

38

Таблиця 5

Розподіл загальновиробничих витрат за грудень 2007 р. між об'єктами калькулювання

п/п

Показники

Разом

В т.ч.

Спідниці

Блузи

1

Нарахована зарплата виробничому персоналу (опер. 7)

2825

1695

1130

2

Питома вага (%)

100

60

40

3

Загальновиробничі витрати (табл.4)

1010

606

404

Групувальна відомість

витрат на виробництво за грудень 200x р.

Таблиця 6

Операція

Сума

Спідниці

Блузи

Мат.

Оплата праці

Відра-хуван-ня

Заг.-вир.

Мат.

Прац

Відра-хуван-ня

Заг.-вир

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Передано на виробництво матеріали (оп.5) :

тканина „Міленіум“ на виготовлення:

Спідниць — 20 м

190,6

190,6

Блуз -10м

95,3

95,3

нитки на виготовлення;

Спідниць — 7 шт

16,8

16,8

Блуз — 3 шт.

7,2

7,2

ґудзики на виготовлення:

Спідниць-10 компл.

30

30

Блуз -5 компл.

15

15

Списуються транспортно –заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво (оп.6)

В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

11,5

11,5

Блуз

5,7

5,7

Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості. Нарахована зарплата виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.7) :

1695

1130

1695

1130

Довідка бухгалтерії. Зроблені відрахування до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття від суми зарплати, нарахованої виробничому персоналу, зайнятому виготовленням (оп.8):

Спідниць

636

636

Блуз

424

424

Списуються загальновиробничі витрати (табл..5):

Спідниці

606

606

Блузи

404

404

Разом

5267,1

248,9

1695

636

606

123,2

1130

424

404


Таблиця 7

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Спідниці» за грудень 2007 р

п/п

Операція

Сума, грн.

В т.ч. статті витрат

Матеріальні

витрати

Оплата праці

Відрахування

Загальновиробничі витрати

1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)

1500

850

400

150

100

2

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл.6)

3185,9

248,9

1695

636

606

3

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1795

530

1030

200

35

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3)

2890,9

х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

3000

х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)

-109,1

х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер.10)

120

х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)

24,09

х

х

х

х

Таблиця 8

Розрахунок виробничої собівартості виробу «Блузи» за грудень 2007 р.

п/п

Операція

Сума, грн

Статті витрат

Матеріальні витрати

Оплата праці

Відрахування

Загальновиробничі витрати

1

Незавершене виробництво на 30.11.2007 р. (п.5 стор.5)

500

260

150

60

30

2

Затрати на виробництво за грудень 2007 р. (табл. 6)

2081,2

123,2

1130

424

404

3

Незавершене виробництво на 31 грудня 2007 р.

1198

160

790

60

188

4

Фактична собівартість випущеної продукції (1+2-3 )

1383,2

х

х

х

х

5

Облікова вартість випущеної продукції (опер. 10)

1000

х

х

х

х

6

Відхилення від облікової вартості (4-5)

383,2

х

х

х

х

7

Кількість виготовлених виробів (опер. 10)

50

х

х

х

х

8

Виробнича собівартість одиниці виробу (4:7)

27,664

х

х

х

х

Таблиця 9

Оцінка вибуття готової продукції за методом FIFO (»Перший в запас, перший у продаж") за грудень 2007 р.

№п/п

Показники

Дата

Спідниці

Блузи

Кіль­кість

Облікова вартість

Фактична собівартість

Кіль­кість

Облікова вартість

Фактична собівартість

ціна

сума

ціна

сума

ціна

сума

ціна

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Залишок готової продукції на

1 грудня 2007р. (п. 3 стор. 5)

01.12.07

50

25

1250

28

1400

40

20

800

25

1000

2.

Собівартість випущеної готової продукції (опер. 10, табл. 7, 8)

120

24

3000

24,09

2890,9

50

20

1000

27,66

1383,2

3.

Усього (ряд. 1 + ряд. 2)

Х

170

Х

4250

Х

4290,9

90

Х

1800

Х

2383,2

4.

Відвантажена готова продукція (оп.12)

50

25

2000

28

1400

40

20

800

25

1000

30

24,09

722,7

5.

Разом відвантаженої продукції

Х

80

Х

2000

Х

2122,7

40

Х

800

Х

1000

6.

Відхилення від облікової вартості

Х

(ряд 5 гр. 8 — ряд. 5 гр. 6)

122,7

(ряд. 5 гр. 13 — ряд. 5 гр. 11)

200

7.

Залишок готової продукції на 31 грудня 2007 р (р 3 — р. 5)

31.12.07

110

Х

2250

Х

2168,2

50

Х

1000

Х

1383,2


Таблиця 10

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої готової продукції за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Разом

Вт.ч.

Спідниці

Блузи

1

Реалізовано готову продукцію за фактичною собівартістю (табл.9)

3122,7

2122,7

1000

2

Питома вага (%)

100

68

32

3

Загальновиробничі витрати (табл.4)

38

25,8

12,2

Таблиця 11

Розрахунок чистого прибутку (збитку) за грудень 2007 р.

п/п

Показники

Розрахунок

Сума

1.

Дохід від реалізації продукції

опер.13

6000

2.

ПДВ

опер. 14

1000

3.

Собівартість реалізації продукції

опер.21

3160,7

4.

Адміністративні витрати

опер.21

922

5.

Витрати на збут

опер.21

88

6.

Податок на прибуток

опер.22

207,3

7.

Чистий прибуток (збиток)

1-2-3-4-5-6

622

Синтетичні рахунки

Рахунок № 10

Рахунок № 13

Рахунок № 20

Рахунок № 23

Споч=7800

Споч=1200

Споч=3000

Споч=2000

110

500

190,6

190,6

3000

145

400

95,3

95,3

1000

84

16,8

16,8

7,2

7,2

383,2

30

30

15

15

11,5

11,5

5,7

5,7

1695

1130

636

533,1

606

404

Об=0

Об=0

Об=0

Об=255

Об=984

Об=372,1

Об=5376,2

Об=4383,2

Скін=7800

Скін=1455

Скін=3611,9

Скін=2993

Рахунок № 26

Рахунок № 30

Рахунок № 31

Рахунок № 36

Споч=2400

Споч=400

Споч=7000

Споч=0

3000

2000

3980

360

5000

3980

6000

5000

1000

800

3980

340

200

220

383,2

122,7

1500

109,1

500

Об=4383,2

Об=3231,8

Об=3980

Об=4340

Об=5000

Об=6540

Об=6000

Об=5000

Скін=3551,4

Скін=40

Скін=5460

Скін=1000

Рахунок № 37

Рахунок № 40

Рахунок № 42

Рахунок № 44

Споч=300

Споч=7000

Споч=2000

Споч=1700

Об=300

Об=300

Об=0

Об=0

Об=0

Об=0

Об=0

Об=622

Скін=300

Скін=7000

Скін=2000

Скін=2322

Рахунок № 63

Рахунок № 64

Рахунок № 65

Рахунок № 66

Споч=2000

Споч=3000

Споч=1000

Споч=4000

1500

500

340

226

220

76

3980

1695

500

400

180

1000

19

226

1130

180

207,3

636

76

420

84

424

19

565

60

158

212

Об=2000

Об=1224

Об=520

Об=1433,3

Об=220

Об=1525

Об=4301

Об=3810

Скін=1224

Скін=3913,3

Скін=2305

Скін=3509

Рахунок № 68

Рахунок № 70

Рахунок № 791

Рахунок № 901

Споч=1000

Споч=0

Споч=0

Споч=0

28

1000

6000

3160,7

5000

2000

3160,7

5000

922

800

88

38

207,3

122,7

622

200

Об=0

Об=28

Об=6000

Об=6000

Об=5000

Об=5000

Об=3160,7

Об=3160,7

Скін=1028

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Рахунок № 91

Рахунок № 92

Рахунок № 93

Рахунок № 98

Споч=0

Споч=0

Споч=0

Споч=0

360

606

565

922

28

88

207,3

207,3

420

404

212

60

158

38

145

110

Об=1048

Об=1048

Об=922

Об=922

Об=88

Об=88

Об=207,3

Об=207,3

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Скін=0

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

20 «Виробничі запаси» за грудень 2007 р.

№п/п

Найменування матеріалів

Од. вим

Ціна

Залишок на початок місяця

Обороти за місяць

Залишок на кінець місяця

Надходження

Вибуття

кільк.

сума

кільк.

сума

кільк.

сума

кільк.

сума

1.

Тканина «Міленіум»

м

10-00

210

2100

40

500

30

285,9

2314,1

2.

Нитки

шт.

2-00

250

500

100

400

10

24

876

3.

Ґудзики

комп.

1-00

100

100

-

-

15

45

85

55

4.

Транспортно-заготівельні витрати

х

х

х

300

х

84

Х

17,2

Х

366,8

5.

Нитки

шт.

х

х

х

6.

Тканина «Міпеніум»

м

х

х

X

Разом:

х

х

х

3000

Х

984

х

372,1

Х

3611,9

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до рахунку

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» за грудень 2007 р.

п/п

Постачальник

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

дебет

кредит

1.

База Укропттекстильторґ

1500

1500

1164

1164

2.

Фірма «Фурнітура»

500

500

60

60

Разом:

2000

2000

1224

1224

Оборотний баланс (відомість) синтетичних рахунків за грудень 2007 р.

К

Рахунок

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

7800

7800

13

Знос необоротних активів

1200

255

1455

20

Виробничі запаси

3000

984

372,1

3611,9

23

Виробництво

2000

5376,2

4383,2

2993

26

Готова продукція

2400

4383,2

3231,8

3551,4

30

Каса

400

3980

4340

40

31

Рахунки в банках

7000

5000

6540

5460

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

6000

5000

1000

37

Розрахунки з різними дебіторами

300

360

360

300

40

Статутний капітал

7000

7000

42

Додатковий капітал

2000

2000

44

Нерозподілені прибут-ки (непокриті збитки)

1700

622

2322

63

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

2000

2000

1224

1224

64

Розрахунки за податками й платежами

3000

520

1433,3

3913,3

65

Розрахунки за

страхуванням

1000

220

1525

2305

66

Розрахунки з оплати праці

4000

4301

3810

3509

68

Розрахунки за іншими

операціями

1000

28

1028

70

Доходи від реалізації

6000

6000

79

Фінансові результати

5000

5000

90

Собівартість реалізації

3160,7

3160,7

91

Загально виробничі витрати

1048

1048

92

Адміністративні витрати

922

922

93

Витрати на збут

88

88

98

Податок на прибуток

207,3

207,3

Разом:

22900

22900

49550,4

49550,4

24756,3

24756,3


АТЗТ «Весна»

Баланс на 31 грудня 2007 р.

Актив Пасив

п/п

Ресурси підприємства

Сума, грн.

п/п

Джерела формування ресурсів

(капітал і зобов'язання)

Сума, грн.

1.

Основні засоби (10)

7800

1.

Статутний капітал (40)

7000

2.

Знос необоротних активів (13) **

(1455)

2.

Додатковий капітал (42)

2000

3.

Виробничі запаси (20)

3611,9

3.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

2322

4.

Незавершене виробництво (23)

2993

4.

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

1224

5.

Готова продукція (26)

3551,4

5.

Розрахунки за податками й платежами (64)

3913,3

6.

Розрахунки з покупцями та замовниками(36)

1000

6.

Розрахунки за страхуванням (65)

2305

7.

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7.

Розрахунки з оплати праці (66)

3509

8.

Каса (30)

40

8.

Розрахунки за іншими операціями (68)

1028

9.

Рахунки в банках (31)

5460

Баланс

23301,3

Баланс

23301,3

АТЗТ «Весна»

Звіт про фінансові результати за 2007 р.

1. Фінансові результати

п/п

Стаття

Розрахунок

За звітний період

За попередній

період

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по кредиту

рах. 70 + п. 6 стор.5

244500

268453

2.

Податок на додану вартість

опер. 14 + п. 6 стор.5

40750

44750

3.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ряд.1 -ряд.2

203750

223703

4,

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по дебету

рах. 90 + п. 6 стор.5

169810,7

176400

5.

Валовий:

Прибуток

ряд.3 — ряд.4

33939,3

47303

Збиток

ряд.3 — ряд.4

6.

Адміністративні витрати

об. по дебету

рах. 92 + п. 6 стор.5

19222

10400

7.

Витрати на збут

об. по дебету

рах. 93 + п. 6 стор.5

3488

2000

8.

інші операційні витрати

п. 6 стор. 5

400

6000

9.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10829,3

28903

збиток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10.

Податок на прибуток від звичайної

діяльності

об. по дебету

рах. 98 + п. 6 стор.5

3207,3

4300

11.

Чистий:

прибуток

ряд.9-ряд.10

7622

24603

збиток

ряд.9-ряд.10

2. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Розрахунок

За звітний

період

За

попередній період

1.

Матеріальні затрати

об. по кредиту

рах. 20 + п. 7 стор.5

22669,9

30400

2.

Витрати на оплату праці

об. по кредиту

рах. 66 + п. 7 стор.5

33425

18600

3.

Відрахування на соціальні заходи

об. по кредиту

рах. 65 + п. 7 стор.5

12620

6975

4.

Амортизація

об. по кредиту рах.13+ п. 7 стор.5

7830

7800

5.

Інші операційні витрати

п. 7 стор.5

9750

15700

Разом:

86294,9

79475

Розрахунок

ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

оп.

Зміст операції

Податкова накладна

Податковий кредит

Податкове зобов'язання

Дата

Сальдо на 30.11.2007 р.

-

-

4.

Оприбуткована на склад від бази «Укропттекстильторґ” сировина

3.12

17

180

х

14

Податкове зобов'язання з обсягу реалізованої продукції

22.12

134

х

1000

Разом за місяць:

х

х

180

1000

До сплати в бюджет (до відшкодування)

х

х

920


Перелік джерел

1. Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищіх навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. — 4-е вид., доп. І перероб.-Житомир: ПП “Рута”, 2002. — 688 с.

3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000г. Учебное пособие – К.: АСК, — 2000. – 624с.

4. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Учеб. пособие: — К.: АСК, 2001. – 416с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 6. вид. — К.: Видавництво А.С.К., 2003. — 784 с.

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту