Доклад: Рекреаційні комплекси Сіднея

Міністерство освіти і науки України

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Географічний факультет

Кафедра туризму

Рекреаційні комплекси Сіднея

Курсова робота

Виконав:

студент 26 групи

географічного факультету

Гнатюк І.О

Науковий керівник:

кандидат географічних наук,

доцент Ільїн а О.В.

Луцьк 2009

Зміст :

Розділ 1: теоретичні основи дослідження

Розділ 2: передумови створення архітектурного комплексу

Розділ 3: архітектурно-рекреаційний комплекс Сіднея


ВСТУП

Актуальність теми дослідження обумовлюється наступними факторами:

— Росія є однією з економічно насильніших країн світу, що дає їй право займати високі позиції в очах світової спільноти.

— Як одна з найбільш розвинутих країн світу, Росія, а заодно і Кремль, представляють великий інтерес для людей з усього світу.

Мета дослідження : провести загальний аналіз вигідності географічного положення комплексу, описати стан розвитку архітектурного потенціалу даного комплексу, виявити та встановити перспективи розвитку архітектурного комплексу.

Мета ставить перед собою досягнення таких завдань:

— Визначити передумови розвитку рекреаційного комплексу Кремля.

— Відобразити вплив архітектурного комплексу Кремля на збільшення його туристичного потенціалу.

— Виділити перспективи розвитку рекреаційного комплексу Кремля на сучасному етапі.

Об єкт дослідження : архітектурно-рекреаційний комплекс Кремля.

Предмет дослідження : сучасний стан, особливості архітектурних стилів, перспективи використання рекреаціного комплексу Кремля.

Методологія і методи дослідження : методологічною основою для написання дослідницької курсової роботи стали праці провідних дослідників, які займалися розробкою цієї теми. Робота базується на принципах логіки, об’єктивності та конкретних фактах. У ході дослідження були використані такі методи, як описовий, синтез та аналіз. Також був використаний історичний принцип, який дав змогу прослідкувати за темпами розвитку архітектури Кремля.

Практичне значення роботи полягає в розробці методологічних підходів, обгрунтування доцільності використання архітектурних рекреаційних ресурсів Кремля. Результати дослідження дають змогу об’єктивно оцінити поточну ситуацію у місті, показують шляхи та перспективи вирішення існуючих проблемних ситуацій.

Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Понятійно-термінологічний апарат

Сучасні умови життєдіяльності людського суспільства пов'язані з істотним підвищенням значення рекреації (від лат. recreatio — відновлення). Вплив рекреації на розвиток різноманітних галузей матеріального виробництва й сфери послуг постійно зростає. Значення рекреації особливо підвищується у зв'язку з негативними наслідками науково-технічного прогресу, погіршенням природного середовища й урбанізацією. Рекреаційна діяльність тісно пов'язана із природоохоронними заходами, поліпшенням медичного обслуговування, розширенням послуг харчування, торгівлі й побуту, відпочинку й розваги.

Фактори, що впливають на формування рекреації, можна підрозділити на соціально-економічні, медико-біологічні, природні й матеріальні. Соціально-економічні — це потреби населення у відпочинку, які залежать від способу життя людини, а також від можливостей суспільства; медико-біологічні фактори — стан здоров'я й психофізіологічних особливостей населення; природні — географічне положення й умови проживання людини; матеріальними факторами є рекреаційні ресурси і їхнє просторове розміщення.

Розвиток рекреації й ефективне використання рекреаційних ресурсів — складне комплексне завдання, що вимагає формування професійного мислення фахівця — організатора рекреації.

Рекреаційна діяльність вимагає знань по рекреаційній архітектурі, вивчення рекреаційної території і її планувальної організації, взаємодії з архітектурно-планувальною організацією рекреаційного комплексу й організацією внутрішнього простору рекреаційної установи.

Поняття архітектура (від. гречок. arhitekton — будівельник) означає мистецтво будувати будинку. Одночасно архітектура є областю будівельної діяльності, що відображає рівень розвитку науки й техніки. Виходячи з видів будівельної діяльності розрізняють архітектуру об'ємних споруджень (зведення житлових будинків, адміністративних, культурно-просвітніх, промислових і інших будинків і споруджень); ландшафтну архітектуру (садово-паркове мистецтво); містобудування (створення нових і реконструкція старих міст, селищ, районів). Основна особливість сучасної архітектури — з'єднання всіх видів архітектурної діяльності в єдиний простір, що задовольняє потреби людини. Архітектура з мистецтва будувати перетворилася в мистецтво формування простору.

Рекреаційна архітектура — це вид архітектурної діяльності, об'єктом якої є формування рекреаційних просторів. Рекреаційна архітектура близька по проблематиці до ландшафтної архітектури: з'єднання штучного й природного середовища, тому що природний ландшафт є головним середовищем рекреації.

Архітектура середовища відпочинку протягом всієї історії розвитку людства приймала різні форми. Розмаїтість архітектури залежалася від національних особливостей народів, їхнього побуту, культури; природних і кліматичних умов; географічного місця знаходження.

Тріаду найважливіших вимог до архітектури сформулював давньоримський архітектор Вітрувій: користь, міцність, краса. Користь — вимога задоволення утилітарних потреб людини архітектурним середовищем. Вимога функціональності архітектури привело до появи різних типів будинків. Міцність будинків і споруджень залежить від їхніх конструкцій і конструктивних схем. Вимога конструктивності визначає архітектурну композицію будинку. Всі конструктивні схеми складаються з конструктивних елементів — підтримуючих (стіни, опори) і що перекривають (балки, зводи). Конструктивні елементи з'єднуються в архітектурні форми, створюючи естетичний ефект. Вимога естетики, краси визначає архітектурно-художню композицію будинку. Критерії краси, художньої гармонії змінювалися із часом, впливаючи на декоративність зовнішнього й внутрішнього оформлення будинку.

Архітектурний стиль являє собою сукупність основних ознак архітектури даного часу й даного народу, що проявляються в особливостях функціональної, конструктивної й художньої сторін. Вимога єдності стилю є найважливішим критерієм формоутворення як архітектурної, так і предметного середовища. По окремому предметі можна судити про час його створення, про рівень культури й способі життя народу.

В історії архітектури розрізняють «стару», «нову» і сучасну архітектуру. «Стара» архітектура являє собою архітектуру епохи рабовласницького ладу й феодалізму. У рабовласницьку епоху виникли архітектурні стилі древнього миру (Древній Єгипет, Древня Греція й Древній Рим). В епоху феодалізму розрізняють архітектуру середньовіччя й нового часу. У середньовічній архітектурі одержали розвиток візантійський, романський і готичний стилі. Архітектура нового часу створила свої архітектурні стилі: Ренесанс (Відродження), бароко, рококо. Архітектурний класицизм увінчався стилем ампір.

Рекреаційна архітектура знайшла своє вираження в тріаді: праця — відпочинок — перебування, проголошеної французьким архітектором Лє Корбюзьє. Нерозривність цих функцій відбилася у взаємопроникненні архітектурних середовищ відпочинку, праці й побуту. [1-2]

1.2 Види і класифікація рекреаційних комплексів

Рекреційні комплекси являють собою містобудівні утворення різного функціонального профілю, які складаються із рекреаційних закладів, об’єднаних єдиним архітектурно-планувальним рішенням, загальною просторовою композицією і організацією обслуговування. Рекреаційний комплекс є найбільш перспективною формою планувальної організації рекреаційної території.

Критерії класифікації рекреаційних комплексів групують на основі містобудівних і соціально-економічних факторів.

Містобудівні фактори безпосередньо визначають місце розташування, композицію і величину рекреаційного комплексу; опосередковано пов’язані з видами рекреаційних ресурсів і рівнем розвитку інфраструктури.

Соціально-економічні фактори впливають на формування рекреаційного комплексу через структуру рекреаційних потреб, якісні і кількісні характеристики рекреаційного потоку, економічну можливість і доцільність організації рекреаційного комплексу.

Містобудівні фактори групують по функціональному профілю, місцю розташуванню, щільності і капітальності забудови; соціально-економічні фактори – по типу рекреантів, склад функціональних груп приміщень, місткості, рівню комфорту, сезонності експлуатації.

Всі критерії класифікації рекреаційних комплексів знаходяться між собою в складній залежності. Функціональний профіль, місце знаходження і контингент рекреантів оприділяють назначення рекреаційного комплексу. Від назначення комплексу залежить склад функціональних груп і площі приміщень, які в свою чергу, визначаються рівнем комфорту. Рівень комфорту відображається на об’ємних і планувальних рішеннях споруд ререаційних комплексів.

Основними критеріями, які оприділяють вид рекреаційного комплексу є його функціональний профіль.

По функціональному профілю розрізняють санаторні комплекси, комплекси відпочинку і туристичні комплекси. Санаторні комплекси, призначені для відновлюючого лікування, складаються із санаторних закладів: санаторії для дорослих, санаторії для дітей, дитячі санаторні табори відпочинку, санаторії-профілакторії. Комплекси відпочинку складаються із установ, призначених для масового відпочинку: будинок відпочинку (пансіонати), бази відпочинку, дитячі табори, молодіжні табори, курортні готелі.

Туристичні комплекси складаються з установ, призначених для обслуговування туристів: туристичні бази, туристичні готелі, мотелі, кемпінги, ротелі, флотелі, ботелі, приюти, хижини.

Місткість рекреаційного комплексу визначається кількістю постійних спальних місць – більше 1000. Місткість до 1000 місць визначає градацію різних видів рекреаційних установ:

Мала місткість – від 25 до 120 місць;

Середня – від 160 до 300 місць;

Велика – від 400 до 1000 місць;

Так, великими і середніми по місткості можуть бути санаторії, пансіонати, курортні готелі, туристичні готелі, кемпінги; малими – приюти, хижини місткістю 25, 50, 100 місць. Місткість рекреаційного комплексу залежить від його функціонального профілю, складова рекреаційних установ і місцезнаходження в визначеному географічному ландшафті: так, для туристських комплексів приморських районів місткість складає від 2 до 8 тис. місць ( з градацією до 2 тис. місць – малі; від 2 до 8 тис. місць – великі); для гірсько-рекреаційних комплексів від 1 до 5 тис. місць; місткість приозерних рекреаційних комплексів ( типу озер Байкал або Балатон) прирівнюються до приморських; для невеликих озер місткість приозерних рекреаційних комплексів (наприклад, в Прибалтиці) складає від 500 до 4-5 тис. місць.

З функціональним профілем рекреаційних комплексів пов’язаний критерій капітальної забудови.

По критерію капітальності всі рекреаційні комплекси можна поділити на наступні групи: капітальні (круглорічні, сезонні); некапітальні (стаціонарні, тимчасового типу); мобільні ( на землі – стоянки автоприцепів, туристські потяги; на воді – стоянки катерів, яхт, туристських суден, плаваючих будинків відпочинку). Капітальними являються всі типи санаторних установ, пансіонати, курортні і туристичні готелі, мотелі, ботелі; некапітальними станціонарними – будинки відпочинку типу літні будиночків, бази відпочинку, дитячі табори, туристичні бази літнього типу, кемпінги, ботокемпінги, притулки, хижини; некапітальні тимчасового типу – молодіжні, туристсько-спортивні табори; мобільні – автотранспортні (караван, кемпер, ротель), водотранспортні (яхта, катер, судно), переносні, пересувні споруди.

З критерієм капітальнасті пов’язаний критерій стаціонарності. Стаціонарні будівлі і споруди розраховують на постійну ксплуатацію на даному місці до повної амортизації; нестаціонарні можуть бути переміщені на друге місце. Стаціонарними є всі капітальні будівлі, построєні на фундаентах; нестаціонарні бувають стабільні (будинки відпочинку, туристичні бази літнього типу) і мобільні (туристичний потяг, туристичне судно).

Капітальність будівлі впливає на сезонність експлуатації, яка може бути круглорічною і сезонною. Всі капітальні будівлі є круглорічні; всі сезонні мають легші конструкції побудови, обмежене впорядкування участка може бути як стаціонарне так і нестаціонарне. Наприклад санаторій – стаціонарна, круглорічна установа; ботель – стаціонарна, сезонна установа; кемпінг – нестаціонарна, сезонна нестабільна установа; річкове туристичне судно – нестаціонарне, сезонне, мобільне; морське туристичне судно – нестаціонарне, круглорічне, мобільне. Сезонність пов’язана з збільшенням місткості рекреаційних комплексів в літній час за рахунок організації сезонних рекреаційних міст. Так, на кожне круглорічне місто повинно приходитись 4-5 сезонних місць якщо максимальна місткість рекреаційного комплексу 1000 місць (за літнім нормативом), то місткість круглорічної рекреаційної установи в даному комплексі складає 200 місць. Відсутність обліку сезонності при формуванні рекреаційни комплексів призводить до недогруженості круглорічних рекреаційних установ в зимовий період на 30 – 40%.

Критерії сезнності пов’язані з рівнем комфорту рекреаційних установ. Рівень комфорту впливає на об’ємно-планувальне рішення будівель і споруд, склад функціональних групприміщенб, рівень благоустрою учстка, набір послуг, що надаються ширше, ніж в зимовий період або між періодами. Рівень комфорту залежить від типу рекреаційної установи, площі приміщення, співвідношення між різними типами номерів (по місткості і кількості жилих кімнат). Дані умови, які є архітектурно-будівними признаками, впивають на стійкі (статичні) вимоги до рівня комфорту.Змінюючі (динамічні), вимогидо рівня комфорту визначаються набором пропонуючих послуг, також залежних від складу і площі приміщень рекреаційних устано, їх місткості і місця розташування.

Рівень комфорту ререаційних установ залежить в основному від стану матеріальної бази. Неоднозначність розвитку матеріальної бази в різних країнах вимагає уніфікації критерію рівня комфорту для забезпечення міжніродних туристичних зв’язків. Наприклад, для готелей міжнародного значення рівня комфорту прийнято символом * (зірка). Кількість зірок збільується з підвищенням рівня комфорту. Високий рівень комфорту — *****, низький — *. Така класифікація прийнята в Російській Федерації (ГОСТ Р 50645 – 94) і в Україні (ГОСТ 28681.4 – 95). В нормативних документах визначені обов’язкові вимоги до будівель готелей і теритторії, яка прилягає, інженено-технічному спорудженню будівель, до номеного фонду, типам номерів і їх технічного і мебельної оснащення. [1]

1.3 Методичні аспекти дослідження

Рекреаційний комплекс та його складові

Рекреаційна діяльність поєднує різноманітні види відпочинку і значну сукупність допоміжних і обслуговуючих видів діяльності, які разом називають рекреаційним (туристичним) господарством або рекреаційним комплексом. Рекреаційне господарство являє собою типовий міжгалузевий комплекс, оскільки у рекреаційному обслуговуванні прямо чи опосередковано приймає участь багато різних галузей і видів економічної діяльності. Рекреаційний комплекс (РК) — це сукупність галузей і видів економічної діяльності, які забезпечують рекреаційними послугами населення країни, регіону, міста і створюють необхідні передумови для нормального функціонування рекреаційно-туристичного господарства. Звичайно, рекреаційний комплекс забезпечує функціонування рекреаційних циклів тижневої, місячної, сезонної тривалості, але в окремих випадках (місто, промисловий вузол, промисловий район) необхідно акцентувати і проблеми організації короткочасного відпочинку — тижневого і добового.

Ключова методологічна проблема рекреаційно-географічних досліджень полягає в необхідності певного структурування рекреаційної діяльності, її систематики і класифікації за функціональними видами і просторовими масштабами. Наданий час рекреація як вид економічної діяльності не узгоджена з традиційною галузевою класифікацією господарства, і, відтак, не має чіткого організаційно-економічного структурувапня на різних управлінських рівнях. У Китаї, наприклад, функціонує Міністерство туризму, яке має свої управлінські підрозділи (бюро) в адміністраціях провінцій і великих міст. Але і в КНР швидко зростають приватні туристичні фірми, діяльність яких вже мало узгоджується з існуючою управлінською структурою.

Вид діяльності, який називають «рекреаційним господарством» або "індустрією туризму", неспівставпий з традиційною галузевою класифікацією господарства чи з систематикою видів економічної діяльності, прийнятою в Україні з липня 1997 р. Для їх співставлення і «стиковки» потрібний аналіз функціональної структури рекреаційного господарства за методологічною схемою міжгалузевих комплексів. За таким підходом рекреаційне господарство являє собою міжгалузевий комплекс (чи макрокомплекс), який складається із кількох спеціалізованих (галузевих) рекреаційних під комплексів. Багаторівнева ієрархічна структура рекреаційної діяльності дозволяє розглядати її і на мікрорівні — як види діяльності населення та домашніх господарств. Функціональну систематику рекреаційної діяльності потрібно довести до базового рівня, до найдрібніших видів рекреаційного обслуговування, що їх здійснюють окремі фірми і працівники.

Функціональна структура рекреаційного міжгалузевого комплексу представлена на додатку 3. Верхні рівні систематики й агрегування рекреаційної діяльності у формі комплексу й спеціалізованих підкомплексів достатньо відомі, нижні — потребують обґрунтування та пояснень. Первинні ланки рекреаційної діяльності представлені елементарними операціями, які в сукупності складають рекреаційне обслуговування: їжа, сон, проживання, побутове обслуговування, культурне обслуговування, спілкування та ін. На цьому рівні діє таке правило: будь-який вид рекреаційного обслуговування (ЛР) обов'язково доповнюється супутніми видами загального обслуговування (ЛЗ) за такою схемою:

де ЛРі — первинна ланка рекреаційного обслуговування і-Го виду (екскурсія, лікувальна прогулянка, прийняття ванни, морські купання та ін.), а ЛЗ — первинні лапки загального обслуговування, розваги та ін.). Таке поєднання певного виду рекреаційного обслуговування та комплексу супутніх загальних послуг ми називаємо рекреаційним циклом.

Рекреаційний заклад може обмежуватись одним циклом. Але в багатьох випадках рекреаційні підприємства надають рекреантам певний набір рекреаційних послуг — лікування, оздоровлення, розважальні програми, екскурсії та ін. Іншими словами, переважна більшість підприємств і закладів рекреації організує для свого контингенту ту чи іншу сукупність рекреаційних циклів, яку ми називаєморек-реаційним кластером (кластером рекреаційних послуг). Таким чином, рекреаційні кластери (кластери рекреаційних послуг) визначають ту чи іншу спеціалізацію рекреаційних підприємств, той чи інший їх рекреаційно-туристичний профіль. Кластери рекреаційних послуг визначають види рекреаційної діяльності (дод.3): 1) курорт-по-лікувальний відпочинок; 2) курортно-оздоровчий відпочинок; 3) спортивно-оздоровчий відпочинок; 4) пізнавальний туризм; 5) історико-етнографічний туризм; 6) історико-культурппй туризм; 7)науковий туризм; 8) діловий туризм; 9) торговий туризм; 10) спортивний туризм; 11) ландшафтно-екологічний туризм; 12) релігійний туризм; 13) гостьовий і родинний туризм; 14) розважальний туризм. ,

Рекреаційні заклади з однаковими кластерами рекреаційних послуг мають однотипову спеціалізацію і займаються однаковими видами рекреаційної діяльності. Функціонально вони агрегуються у спеціалізовані рекреаційні підкомплекси (дод3.): 1 — курортно-оздоровчий; II — пізнавально-діловий; III — спортивний; IV — екологічний; V — релігійний; VI — розважальний та ін. Спеціалізовані підкомплекси у сукупності формують єдиний міжгалузевий рекреаційний комплекс.

Ще одна узагальнена схема структурування рекреаційного комплексу (Ван Циншен, 2003) представлена на додатку 4. Рекреаційні підкомплекси і кластери (види рекреаційної діяльності) згруповані за чотирма рівнями територіальної організації рекреаційної діяльності — локальним, регіональним, національним, міжнародним. Для провінції Хенань (КНР) виділені вісім спеціалізованих (галузевих) рекреаційних підкомплексів, у складі яких додатково встановлені основні види рекреаційної діяльності — рекреаційні кластери. Наприклад підкомплекс пам'яток (ІІ) включає три кластери:

II. 1 — стародавні пам'ятки цивілізації китайського народу; II. 2 — історико-культурні пам'ятки і міста; II. З — Хе-нанський державний музей історії та культури Китаю. Природний (ландшафтний) рекреаційний підкомплекс (V) охоплює такі рекреаційні кластери: V. 1 — водосховище Щаоланді на річці Хуанхе; V. 2 — гора Сун; V. З — термальні курорти; V. 4 — популярні рекреаційні ландшафтні ділянки; V. 5 — місця науково-експедиційного туризму (музеї під відкритим небом); V. 6 — карстові ландшафтні печери.

Наведені схеми слід розглядати як пошукові й можливі методологічні і методичні підходи до структурування рекреаційно-туристичної діяльності зверху вниз — від національного чи регіонального рекреаційного комплексу, і знизу вверх — від елементарних видів рекреаційного обслуговування та супутніх послуг. [1]


Схема 1. Умови формування рекреаційних комплексів

Схема 2. Функціональна структура рекреаційного комплексу

Підкомплекси (П): І — курортно-оздоровчий, II — пізнавально-діловий, III — спортивний, IV — екологічний, V — релігійний, VI — розважальний та ін. Рекреаційні кластери (РК) — види рекреаційної діяльності: 1- курортно-лікувальний відпочинок, 2-курортно-оздоровчий відпочинок, 3 — спортивно оздоровчий відпочинок, 4 — пізнавальний туризм, і — історико-етнографічний туризм, 6 — історико-культурний туризм, 7 — науковий туризм, 8 — діловий туризм, 9 —торговий туризм, 10 — спортивний туризм, 11 — ландшафтно-екологічігий туризм, 12 — релігійний туризм, 13 — розважальний туризм. Рекреаційні цикли (РЦ): поєднання окремих видів рекреаційного обслуговування (ЛР) и супутніх видів послуг (ЛС).

Схема 3. Співвідношення рівнів і видів рекреаційної діяльності(провінція Хенань, КНР)

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: І — культурний туризм з рекреаційними кластерами: 1 — Шаоліньський ушу; 2 — Луминські печери; 3 — пам'ятники відомим людям; 4 — Тайцзіпюань; 5 — крупні тематичні парки культури; II — туризм історичних пам'ятників: 1 — руїни цивілізації китайського народу; 2 — історико-культурні і відомі міста; З — Хспаиьський музей; III — релігійний туризм: 1… монастир Шаоліньси; 2 — храм Білого коня; 3 — батьківщина Хуанді (Жовтого імператора); 4 -батьківщина Лаоци; IV — фольклорний туризм: 1 — традиційний сільський дім провінції Хенань; 2 — народне мистецтво; V — природний туризм: 1 — водосховище Сяоланді-на річці Хуанхе; 2 — гора Суншань; 3 — термальні курорти та здравниці; 4 — місця для гірського відпочинку — «попередження сонячного удару»; 5 — місця науково-експедиційного туризму; б — ландшафти карстової печери; VI — туристичні товари: 1 — проектування і виробництво туртоварів, сувенірів; 2 — реалізація туристичних товарів; VII — рекреаційний маркетинг і менеджмент: 1 — маркетинг рекреаційної продукції; 2 — менеджмент рекреаційного ринку; VIII — рекреаційне обслуговування: 1 — побутове; 2 — транспортне обслуговування; 3 — охорона здоров'я: 4 — пізнавальне і розважальне обслуговування; 5 — забезпечення рекреаційної безпеки.

Таблиця. Класифікація рекреаційних коплексів.

Функціональний профіль

Вид закладу

Вмістимість закладу, кількість місць

Рівень комфорту, будівельный розряд

Капітальность

Стаціонарність

Сезонність

Географічне місцезнаходження

Санаторні комплекси

Санаторій

300,500, 1000

звичайний, вищий, підвищений

Капітальні

Стаціонарні

Круглорічні

Приморські, приозерні, прирічні, гірні, низько-, середньо-і високогірні,

рівнинні

Санаторний табір

Капітальні сезонні

Те саме

Санаторій-профілакторій

100, 200, 500

Капітальні круглорічні

— 4 —

Комплекси відпочинку

Дім відпочинку (пансіонат)

300, 500, 1000

Капітальні, некапітальні

— « —

Те саме

База відпочинку

100, 500, 1000

Некапітальні сезонні

— 4 —

Сезонні

Дитячий табір

120, 160, 300,400

Некапітальні сезонні

Нестаціонарні

Молодіжний табір

100, 500, 1000

Некапітальні тимчасові

Те саме

Курортний готель

300, 600, 1000

Вищий, Б1, II

Капитальні круглорічні

Стаціонарні

Круглорічні

Туристські комплекси

Туристська база

200, 500, 1000

I, II, III

Некапітальні

Те саме

Те саме

Туристський готель

200, 500, 1000

Вищий А, Б 1,11, III

Капітальні

— 4 —

— 4 —

Мотель

50, 100, 300

Те саме

Капитальні круглорічні

— « —

— 4 —

Кемпінг

100, 600, 1000

III, IV

Некапітальні

Нестаціонарні

Сезонні

Ротель

Мобільные

Те саме

Те саме

Флотель, флотокемпінг

100-200, 25-50

Те саме

— « —

— 4 —


Розділ 2. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ

2.1 Історичні передумови створення архітектурного комплексу

Сідней — австралійське місто

Сідней — австралійське місто. Столиця штату New South Wales — одне з найбільш популярних місць в світі, куди прагнуть туристи з різних країн.

Сідней, по праву визнаний одним з красивих міст миру, неповторюваний і своєрідний. Найголовніше, найвеселіше, найкрасивіше місто країни.

На місці перших поселе нь всього за два з невеликим сторіччя виросло чудове місто, яке вважається перлиною Австралії, своєрідністю, красою, рівнем комфорту і гостинністю що завоював почесне право стати столицею літніх Олімпійських ігор 2000 року.

Що ж такого привабливого в цьому колоритному, зеленому і радісному місті, яке вабить до себе стільки людей, не дивлячись на чималу відстань, що відокремлює Австралію від інших континентів ?

Кінцево це ідеальний для відпочинку клімат (середня температура літом + 26С, взимку +18С; за статистикою 342 сонячних дня в році), чарівність красивої в світі затоки; пишна рослинність, квітуча круглий рік; нескінченні пляжі із золотистим піском і чистісінькою водою; історичні визначні пам’ятки, театри і музеї, що дбайливо зберігаються австралійським урядом; унікальний тваринний світ — забавні мішки-коали, кенгуру і папуги, яких можна не тільки побачити, але і погладити; величезна кількість ресторанів, кафе, клубів і пивних барів, що задовольняють найвишуканіших гурманів; і найголовніше, це доброзичливі австралійці, які Вам по справжньому раді.

Запаморочлива сторогость хмарочосів і окрилені лінії оперного театру, легкі контури мостів і розкіш кварталів мільйонерів, прохолода вічнозелених садів на берегах затоки і пружність теплого океанського вітру в білосніжних вітрилах… Це все Сідней — легендарний “Зурбаган” південних морів.

Чарівність Сіднея, прекрасного приморського міста, таїться в поєднанні строгих хмарочосів ділового центру із старовинними будівлями в середземноморському стилі, споруд крупного сучасного порту з готелями, ресторанами, пареннями і пляжами жвавого курорту. Символом міста стала унікальна по архітектурі будівля оперного театру.

Затока Сіднея, колиска історії освоєння Австралії європейцями, постійно оновлювалася з 1770 року, коли капітан Джеймс Кук виявив тут зручну стоянку для свого корабля і назвав її Порт Джексон.

Гостинний Сідней пропонує всім охочим величезну кількість екскурсій і здатний задовольнити будь-який смак. Тут все: галасливе свято 6oльшoгo міста і єднання з первозданною природою, 6eззaбoтнoe проведення часу на пляжі і відвідини оперного театру, круїз на суперсучасній яхті і шикарна вечеря в одному з численних ресторанів міста.

Cиднeйcкaя гавань. Саме тут починається Сідней. Кyиз по Cиднeйcкoй гавані — прекрасна можливість познайомитися з містом, побачити знаменитий cиднeйcкй міст, оперний театр, Бoндaй Бич і Менлі. Kaк правило всі круїзи починаються і закінчуються в Дapлин Xaбop, де розташований найбільший в світі акваріум з багатющою кллeкцией акул.

Oтличитeльнaя біса австралійського суспільства — неймовірно тепла зa6oтa обкрадав навколишньому середовищі континенту і його тваринному світі. Це відчувається практично на кожному кроці. Kpyпнeйший в світі зоопарк розташований саме в Сіднеї. Національний парк Катумба (відоміший у нас як Блакитні Гори) — заповідник неповторної краси. Cвoe назва ці гори отримали від евкаліптових дерев, розташованих на схилах. Coлнeчныe промені, відбиваючись від крапельок масла, яке виділяє листя евкаліпта, додають горам нeзaбывaeмый темно-синій відтінок. Якщо Вам не захочеться відразу виїжджати звідси, до ваших послуг тиша і спокій в одному з маленьких затишних готелів.

Hи одне місто миру не може порівнятися з Сіднеєм по кількості пляжів, розкиданих по його околицях. Heзa6ывaeмoe враження залишить нічний Сідней з мільйонами вогнів, що відбиваються в темних водах бухти.

Клімат в Сіднеї теплий, субтропічний з переважанням сонячних днів. Середня температура 22-24С. Середня температура води в океані в районі Сіднея літом (листопад-квітень) 22,5С, зимою (червень-серпень) 18С.

2.2 Туристичні ресурси Сіднея

Туристичний Сідней

Оточеному пляжами, горами і пареннями, Сіднею є чим привернути туристів. Але, мабуть не тільки своєю природною красою славиться Сідней, раз йому вдалося перетворитися з каторжного поселення 17 століття в економічний і культурний центр 21 століття, що приймає більше 2,6 мільйонів туристів в рік.

Гавань Сіднея є зосередженням його чарівності, культури і історії. Чи перетнете ви її на поромі, чи проїдете на машині по мосту Харбор або просто дивитиметеся на неї з тераси місцевого ресторанчика, все одно вона здасться вам прекрасною. На гавань звисока дивляться куполи Будинку Опери, архітектурного дива, яке в якомусь сенсі є символом міста.

В межах гавані незлічена кількість визначних пам’яток. У місці, званому Рокс, старому англійському поселенні в Австралії, багато прекрасних відреставрованих старовинних будівель, галерей, ресторанів і магазинів. На схід звідси знаходиться вулиця Макуері, по обох сторонах якої розташувалися красиві будівлі з пісковика. Звідси можна дійти до Королівських Ботанічних садів, де виростає величезна кількість квітів. На заході лежить відроджений Дарлінг Харбор — гігантський район з музеями, чудовими пареннями, ресторанами, галереями і кінотеатром Імакс (IMAX).

За містом розмістилися фешенебельні східні передмістя — Вуллара і Дабл Бий з їх вікторіанською архітектурою і затишними кафе. Небагато далі знаходяться найпопулярніші пляжі в Сіднеї, до яких можна добратися на автобусі або поромі. Найкращими вважаються Бонді і Манлі, але тут також є багато інших, варто тільки пошукати. Обов’язково відвідаєте, розташовані по сусідству Гліб і Ньютаун, які привертають людей своїми дешевими магазинами, книжковими лавками, барами і кафе. Кингс Крос чимось нагадує Таймс Сквер до Нью-Йорка з її дешевими готелями і ресторанчиками. У Сюррей Хиллс, Дарлінгхерсте і Паддінгтоне величезна кількість ресторанів, кафе і магазинів.

Близько 40000 років Сиднів був житлом для аборигенів до тих пір, поки капітан Джеймс Кук не приплив в бухту Ботані в 1770 році, після чого почалася ера європейської колонізації. Кук кинув якір в гавані і, дослідивши побережжя на північ від неї, оголосив східну частину континенту власністю Британської Корони.

В 1788 році сюди прибули перші європейські поселенці, і на нинішньому місці Сіднея було засновано поселення каторжників. Місце було розчищене, і там, де зараз знаходиться причал Секьюлар, виросли перші будинки. Молода колонія пустила коріння і прилегла до неї область була названа Рокс. Не дивлячись на перші невдачі і проблеми, місто розвивалося, а під час губернаторства Макуері було побудоване багато елегантних кам’яних будівель.

В 19 столітті, новим поштовхом до розвитку міста послужили золота лихоманка і Усесвітня Виставка. Почало 20 століття було відмічено об’єднанням австралійських колоній, які визнали Сідней своєю столицею. Після цього місто сильно розрослося і придбало велике значення для кр

РОЗДІЛ 3. АРХІТЕКТУРНО- РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС СІДНЕЯ

3.1 Архітектура Сіднея

Сідней — місто архітектурних контрастів

Сідней — це не столиця Австралії, як думає багато хто, але, проте, це старий і найбільший мегаполіс, що по праву вважається перлиною континенту. Це місто архітектурних контрастів, де сучасні хмарочоси ділових центрів є сусідами із старовинними будівлями в середземноморському стилі. Це місто садів і парків, жвавих пляжів і численних визначних пам’яток. Це місто, що претендує на звання “столиці емігрантів”, в Сіднеї мешкають представники практично всіх національностей миру.

Головна визначна пам’ятка, символ міста — Опера Хауз, унікальна архітектурна споруда оперного театру. У Сіднеї знаходяться найвищі будівлі Австралії — башта Сіднея і штаб-квартира найбільшої страховою компаніїстрани, а також грандіозний міст Харбор Бридж, звідки відкривається приголомшливий вигляд на місто. Тут розташовані найбільші в світі зоопарк і акваріум з багатющою колекцією акул, Королівський ботанічний сад і неповторімийзаповедник дикої природи Блакитні Гори .

Heзa6ывaeмoe враження залишає вечірній круїз по Cиднeйcкoй гавані смілліонамі вогнів, що відбиваються в темних водах затоки.

Сидней пропонує величезну кількість екскурсій і розваг на будь-який смак, тут є все — і галаслива веселість великого городаї єднання з дикою природою, і прекрасний пляжний відпочинок. Жодне місто миру не може порівнятися з Сіднеєм пoкoличecтвy пляжів, розкиданих по його околицях.

Оточеному пляжами, горами і пареннями, Сіднею є чим привернути туристів. Але, мабуть не тільки своєю природною красою славиться Сідней, раз йому вдалося перетворитися з каторжного поселення 17 століття в економічний і культурний центр 21 століття, що приймає більше 2,6 мільйонів туристів в рік.

Гавань Сіднея є зосередженням його чарівності, культури і історії. Чи перетнете ви її на поромі, чи проїдете на машині по мосту Харбор або просто дивитиметеся на неї з тераси місцевого ресторанчика, все одно вона здасться вам прекрасною. На гавань звисока дивляться куполи Будинку Опери, архітектурного дива, яке в якомусь сенсі є символом міста.

В межах гавані незлічена кількість визначних пам’яток. У місці, званому Рокс, старому англійському поселенні в Австралії, багато прекрасних відреставрованих старовинних будівель, галерей, ресторанів і магазинів. На схід звідси знаходиться вулиця Макуері, по обох сторонах якої розташувалися красиві будівлі з пісковика. Звідси можна дійти до Королівських Ботанічних садів, де виростає величезна кількість квітів. На заході лежить відроджений Дарлінг Харбор — гігантський район з музеями, чудовими пареннями, ресторанами, галереями і кінотеатром Імакс (IMAX).

За містом розмістилися фешенебельні східні передмістя — Вуллара і Дабл Бий з їх вікторіанською архітектурою і затишними кафе. Небагато далі знаходяться найпопулярніші пляжі в Сіднеї, до яких можна добратися на автобусі або поромі. Найкращими вважаються Бонді і Манлі, але тут також є багато інших, варто тільки пошукати. Обов’язково відвідаєте, розташовані по сусідству Гліб і Ньютаун, які привертають людей своїми дешевими магазинами, книжковими лавками, барами і кафе. Кингс Крос чимось нагадує Таймс Сквер до Нью-Йорка з її дешевими готелями і ресторанчиками. У Сюррей Хиллс, Дарлінгхерсте і Паддінгтоне величезна кількість ресторанів, кафе і магазинів.

Близько 40000 років Сиднів був житлом для аборигенів до тих пір, поки капітан Джеймс Кук не приплив в бухту Ботані в 1770 році, після чого почалася ера європейської колонізації. Кук кинув якір в гавані і, дослідивши побережжя на північ від неї, оголосив східну частину континенту власністю Британської Корони.

В 1788 році сюди прибули перші європейські поселенці, і на нинішньому місці Сіднея було засновано поселення каторжників. Місце було розчищене, і там, де зараз знаходиться причал Секьюлар, виросли перші будинки. Молода колонія пустила коріння і прилегла до неї область була названа Рокс. Не дивлячись на перші невдачі і проблеми, місто розвивалося, а під час губернаторства Макуері було побудоване багато елегантних кам’яних будівель.

В 19 столітті, новим поштовхом до розвитку міста послужили золота лихоманка і Усесвітня Виставка. Почало 20 століття було відмічено об’єднанням австралійських колоній, які визнали Сідней своєю столицею. Після цього місто сильно розрослося і придбало велике значення для країни.

Хоча в Сіднеї зараз проживає 4 мільйони чоловік, його жителі доброзичливіші і гостинніші, чим жителі інших великих міст.

Завдяки своєму клімату і красивим пейзажам, Сідней може запропонувати вам багато видів активного відпочинку, крім того, багато мандрівників привертають культурні і історичні визначні пам’ятки центру міста. У Сіднеї мандрівникам не потрібно розриватися між культурними і природними визначними пам’ятками, столиця Австралії має в своєму активі і те і інше, і багато чого ще.

3.2 Визначні памятки Сіднея

Чарівність Сіднея, прекрасного приморського міста, таїться в поєднанні строгих хмарочосів ділового центру із старовинними будівлями в середземноморському стилі, споруд крупного сучасного порту з готелями, ресторанами, пареннями і пляжами жвавого курорту. Символом міста стала унікальна по архітектурі будівля оперного театру.

затока Сіднея, колиска історії освоєння Австралії європейцями, постійно оновлювалася з 1770 року, коли капітан Джеймс Кук виявив тут зручну стоянку для свого корабля і назвав її Порт Джексон.

Гостинний Сідней пропонує всім охочим величезну кількість екскурсій і здатний задовольнити будь-який смак. Тут все: галасливе свято 6oльшoгo міста і єднання з первозданною природою, 6eззaбoтнoe проведення часу на пляжі і відвідини оперного театру, круїз на суперсучасній яхті і шикарна вечеря в одному з численних ресторанів міста.

визначні ПАМ’ЯТКИ:

* Телевізійна башта (AMP Tower Centerpoint). Market Street, 100. Звідси, з висоти 305 метрів, видно все місто і його околиці. У темний час доби особливо добре милуватися панорамою, сидячи в одному з ресторанів башти. Особливо хороша вечірня панорама, спостережувана з ресторану башти.

* Міст (Harbour Bridge). Його ще називають coat hanger — через те, що він схожий на гігантську вішалку. Це один з щонайдовших мостів в світі (503 метри) і один з кращих оглядових майданчиків з виглядом на порт.

* Королівський Ботанічний сад (Royal Botanic Gardens). Тут зібрана місцева флора, а також обширна колекція рослин зі всього світу. Відкритий з 7 годин ранку до заходу сонця. Найніжніші рослини поміщені в сучасні теплиці, в яких царює тропічний клімат. Це тропічний центр Сіднея. Відкритий з 10 до 16

* Опера (Sydney Opera House). Цю будівлю будували 14 років. У опері є кінозали, зали для симфонічних концертів, опери і балету, театральних спектаклів, виставкові зали, бібліотека, ресторани, бари. Відкрита з 9 до 16.

* Будинок королеви Вікторії (Queen Victoria Building). Величезний торговий комплекс під скляним куполом. Незчисленна кількість магазинів, кафе і ресторанів.

* Пляж Бонді (Bondi Beach). Найзнаменитіший в Австралії, тягнеться на кілометр в довжину. Тут золотий пісок і фантастичні хвилі, відповідно безліч серфінгистов, а також культуристів, сімей з дітьми і що просто загоряють — наодинці або парами.

* Пляж Мелні (Manly Beach). Добиратися краще на прогулочному катері. Тут дуже красива набережна. Багато сувенірних лавок і магазинчиків.

* Зоопарк в Торонга (Taronga Zoo). Розташований на березі моря. Звіри містяться тут у відкритих вольєрах з 1916 року. У зоопарку можна побачити типових австралійських тварин — кенгуру, собак дінго, качконісів, ведмедиків коала.

* The Rocks. Найстаріший район міста, розташований поряд з City. Тут багато старовинних будівель, музеїв, кафе, барів, магазинів, які відвідуються туристами зі всього світу. Історичний паб “Герою Ватерлоо”.

3.3 Сідней – найкрасивіше місто Австралії

Сідней по праву вважається найкрасивішим містом Австралії і одним з прекрасних міст миру.

Сідней розташований на горбах над прекрасною затокою який круглий рік заповнює безліч судів. Візитна картка Сіднея — це Опера Сіднея і міст Харбор Бридж, велич якого вражає туристів вже багато десятків років.

Одне з найбільш відомих туристичних місць в Сіднеї це Circular Quay. Звідси відкривається прерасний вигляд на будівлю опери і міст, тут знаходиться центральний причал поромів, які в Сіднеї є таким же суспільним транспортом як наприклад автобуси. Прогулянка на поромі це один з обов’язкових пунктів туристичної програми в Сіднеї.

Увечері Circular Quay і прилеглий історичний район The Rocks не менш прекрасні, види міста і вогні безлічі ресторанів і кафе ваблять до себе туристів.

Следущим обов’язковим пунктом програми безумовно є Дарлінг Харбор з його магазинами, ресторанами, чудовим Морським Музеєм а також Сіднеєм Акваріумом.

цікава можливість подивитися на місто з висоти представляється на телевізійній башті АМП Тауєр. Побродите по діловому центру серед хмарочосів, почуствуйте атмосферу бізнес-століци Австралії. Іськупатесь на найвідоміших пляжах Сіднея — Бондає і Менлі Полюбоватся видом Опери Сіднея, Моста і просто міста можна ще з двох обозревательних пунктів — Мілсонс поїнт і Міс Маквейрі Поїнт .

Якщо ви будете в Сіднеї напередодні Нового Року, обов’язково подивитеся приголомшливий Новорічний Салют. Хороші місця треба займати наперед, тому останній годинник старого року ви проведете в атмосфері величезного і веселого пікніка.

Висновки

Виконуючи курсову роботу, ми виконали ряд завдань, виходячи з яких можна зробити наступні висновки:

Сідней чудово контрастне місто з безліччю архітектурних споруд модернізму.

Це місто є серцем Австралії.

Сі́дней , найбільше місто Австралії, головне місто штату Новий Південний Вельс, важливий економічний і культурний центр та порт.

Сідней є економічною столицею Австралії, в місті знаходяться штаб-квартири багатьох транснаціональних корпорацій, Австралійська Фондова Біржа.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

· Українська Радянська Енциклопедія (видання друге), тт. 1, 10. К., 1977.

· Маркс К. Капітал, т. 1 [розд. 25]. К., 1954;

· Ленін В. І. В Австралії. Твори. Вид. 4, г. 19;

· Конституции буржуазных стран, т. 4. М.—Л., 1936;

· Андреева В. М. Австралия. М., 1956;

· Мухин Г. И., Потемкин М. П. Австралия. М., 1956;

· Дукмасов Н. А, К вопросу об экономической структуре Австралии. «Известия Всесоюзного географического общества», 1958, т. 90, в. 1;

· Милейковский А. Австралия. Очерк экономической географии. Л., 1937;

· Народы Австралии и Океании. Под ред. С. А. Токарева и С. П. Толстова. М., 1956;

· Очерки общей этнографии. Под. ред. С. П. Толстова, М. Г. Левина, Н. Н, Чебоксарова. М., 1957;

· Кучинский Ю, История условий труда в Великобритании и Британской империи. М., 1948; The Cambridge history of the British Empire, vol. VII, part 1. Australia. Cambridge, 1933;

· Greenwood G. Australia. A social and political history. Sydney. 1955;

· Петриковська А. Австралійська проза. «Всесвіт», 1958, № 6.

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту